அன்று ம க ள் திரு மணத் துக்கு 500 கோ டி செ ல வு செய்த தொ ழில திபர்..!! இ ன்று ஒரு கை யெழு த்தால் தெ ருவு க்கு வந்து விட் டார்..!! என்ன கா ரணம் தெரி யுமா.?

பிரமோத் மிட்டல்  இஸ் பாட் இண் டஸ்ட்ரீஸ் லிமி டெட் த லைவ ராக இ ருந் த ஒ ரு இ ந்தி ய தொ ழில திபர் ஆவர். பிர மோத் மி ட்டல் லட் சுமி மி ட்ட லின் த ம்பி யும் ஆ வார். பின் னர் ஜ னா தி ப தி கு ளோரி யா மா கபக ல்-அரோயோ மி ல் வா ங்கி யதை க் க ண்டா ர். இது மு ன்ன ர் தே சி ய ஸ்டீல் கார் ப்ப ரேஷன் அ ல்லது என்.எஸ்.சி என அழை க்கப்ப ட்டது. இது பல ஆ ண்டு களாக ஆ சியா வின் மு தல் மற்றும் மிக ப்பெ ரியது . ஜ னா திப தி அரோயோவின் தா ய்வ ழி வே ர்க ளும் இலிகானிலிருந்து வந்தவை ஆகும். பிர மோத் மிட் டல் த ன து தந் தை, ம னைவி, ம கன்,ம க ள் மற் றும் மை த்து னர் கள் உ ள்ளிட்ட ப ல்வே று நப ர் களி டமும் 2.5 பி ல்லி யன் பவு ண் ட்ஸ் க டன் பட்டிரு ப்பதா கத் தெரி வித்ததை யடு த்து மி கவும் தி வாலா ன ம னித ராக அறி விக் கப்ப ட்டுள் ளார்.

நாங்கள் தனித்தனியாக வங்கிக் கணக்குகளை வைத்துள்ளோம். என் மனைவியின் வருமானம் குறித்து எனக்கு எதுவும் தெரியாது. என் குடும்பம் மற்றும் மனைவியிடமிருந்துதான் எனது தனிப்பட்ட செலவுகளுக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் பணம் பெறுகிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மி ட்டல் சகோ தரர்கள் இ ந்தி யாவி ல் த ங்கள் தொ ழி லை தொ டங் கி உ ல கி ன் பல் வேறு நாடு களு க்கு விரி வுபடு த்தின ர். லட்சு மி மி ட்டலி ன் ஆ ர்ச லர் மிட் டலின் த லைமை யிடமாக நெத ர்லா ந்து உள் ளது. பி ரமோத் மி ட்டல் இஸ்பாட் இண் டஸ்ட் ரீஸ்  நி றுவனத்தின் த லை வரா க இருந்தார்.

2006 – ம் ஆண்டு பிர மோத் மி ட்டல், போ ஸ் னிய கோ க் தயா ரிப் பாள ரான கு ளோபல் இ ஸ்பா ட் கோ க்ஸ் னா இ ண் டஸ்ட்ரிஜா  லுகா வக் எ ன் று நி று வன ம் பெ ற்ற கட னு க்கு உத் தர வாத ம் அ ளித்தா ர். இந்த உத் தர வா த கை யெ ழுத் து தான் பி ரமோத் மிட் டலின் வீ ழ் ச்சி யை தொ டங் கி வை த்த து. குளோபல் இஸ்பா ட் நி றுவ னம் 166 மி ல்லிய ன் டொல ரை உ ரி ய நேர த்தில் திரு ப்பிச் செ லுத் தத் த வ றி ய து.

இதை யடுத்து 2019ஆம் ஆண்டு போ ஸ்னி யாவில் மோ ச டி மற்றும் அ தி கா ர து ஷ் பி ர யோ க ம் உ ள் ளிட்ட கு ற் ற ங்க ளுக் காக பிர மோத் மி ட்ட ல் கை து செ ய்ய ப்பட் டார். இதோ டு இந் தியா வில் மா நில வர் த்த கக் க ழகத் தில் ரூ. 2200 கோடி மோ ச டி செய்து வி சா ர ணை யைச் சந்தி த்து வரு கிறா ர்.

2013ஆம் ஆண் டு பிர மோத் மி ட்டல் த னது ம க ள் ஸ்ரீ ஷ்டி யின் தி ரு மண த்து க்கா க டச்சு நாட்டைச் சேர்ந்த முதலீட்டு வங் கியா ளரா ன குல்ராஜ் பெஹ்ல் உ ட ன் சே ர்ர்ந்து 50 மி ல்லிய ன் ப வுண்ட்ஸ் களை செ லவு செ ய்தா ர். அப் போதே இது இந் தி ய மதி ப் பில் 505 கோ டி ரூ பாய் ஆகும் என்று சொன்னர்கள்.

ம க ள் தி ருமண த்துக்கா கக் கோ டிக்கண க்கில் செ ல வு செய் தவர் தா ன் தற் போது தி வா லாகியு ள்ள தாக அறி வி க்கப்ப ட்டுள் ளார். தி வா லாகி யுள்ள பிர மோத் மி ட்ட ல், எனக்குத் தனி ப்பட்ட வ ருமா னம் எதுவும் இ ல்லை. நி தி வி ஷயங்க ளைப் பொ ருத்த வரை எ ன் ம னை வி எ ன்னி டமி ருந்து சு தந்தி ரமா னவள்.

நாங்கள் தனித் தனியா க வ ங்கிக் க ணக் குகளை வை த்துள் ளோம். என் ம னைவி யின் வருமா னம் கு றித்து என க்கு எது வும் தெ ரியா து. என் குடும் பம் மற்றும் மனை வியிட மிருந்து தான் எனது த னிப்பட்ட செ லவு களுக் காக ஒவ் வொரு மா தமு ம் ப ண ம் பெ றுகி றேன் எ ன்று தெரி வித் துள் ளார் தொ ழில திபராக இருந்த பிரமோத் மிட்டல் அவர்கள்.

Comments are closed.