தொகு ப்பா ளினி வி.ஜே.ரம்யாவின் அம்மா, அப்பாவை பார் த்துள்ளீ ர்களா..!! இதோ அவரின் கு டும்ப பு கை ப்படம..!!

வி.ஜே.ராம்யா என்றும் அ ழைக் கப்படும் ரம்யா சுப் பிர மணி யன் ஒரு இ ந்தி ய தி  ரைப் பட நடி கை யும் தொ லைக் காட்சி தொ கு ப்பாள ருமான ஆவார். இவர் தமிழ் தி ரை யுலகில் பணி யாற்றி யுள்ளார். மிஸ் சென்னை போட்டியில் ரம்யா பங் கேற் றார். பின்னர் அவர் க லக்க போவாடு யாரூ.? தி ருமண த்திற்கு பிந்தைய கா லத்தை அவர் வெளி ப்படு த்தினார். அவர் தொ லைக் காட்சி கடமைகளை குறைத்து, தனது வே லையில் அதிக விரு ப்பத் துடன் இருப் பார். மணி ரத்னத்தின் ஓ காதல் கன்மனியில் துல்கர் சல்மானின் நண்பர் அனன்யாவாக தோன்றினார்.

தனியார் தொ லை க்காட்  சிகளி ல் தொ குப்பா ளினி மூ ல ம் பி ரபல மான ரம்யா, இப்போது தி ரைப் படங்க ளில் நடித்து வருகிறார். தன்னுடை தீ வி ர உட ற்பயி ற்சி போன்றது தொ டர்பான பு கைப் படங்க ளையும், ச மூக வலை த்தள ங்களில் அவ் வப்போது பகி ர்ந்து வருகிறார். இதன் காரண மாகவே இவருக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர் கூட்டம் உள்ளது.

இப்படி பார்க்க இள மையா க தோன்று ரம்யா கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டே ஜெய ராம் என்பவ ரை தி ரும ணம் செய்து கொண்டு. அதன் பின் வி வாக ர த்து செய்து கொண்டார். இது பல ருக் கும் தெரியும். ஆனால், அவர் வி வகா ரத் து செய்து கொ ண்ட தற்கு பல்வே று கா ரண ங்கள் கூறப்பட்ட வந்தது.

திரு மண மா ன பத் து நா ட்களில் இருவ ருக் கும் செ ட் ஆகாது என முடிவு செ ய் துவிட் டா ர்க ளாம். அது மட்டு மின்றி இருவரின் கரு த்துக் களு ம் வெ வ் வேறு வி த மாக இருந்ததே இருவரின் பிரி வுக்கு முக்கிய கா ரண மாம். இதனால் எந்த ஒரு ச ண் டை சச் சரவும் இ ல்லாம ல் அ மைதி யாக ரம்யா அம்மா வீ ட்டுக்கே வந்து விட்டார். தராது அவரின் அப்பா அம்மா வின் புகைபடத்தை வெளிட்டார் இதோ அந்த புகைப்படம் நீங்களே பாருங்கள்..

 

Comments are closed.