அஜித் கை யில் இரு க்கும் இந்த கு ழந் தை யார் தெரியுமா.? புகை படத்தை பா ர்த்த நீங்களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க..!!வை ரலா கும் புகை ப்படம் இதோ..!!

ச மீப கா லமா க ச மு க வ லைத ளங் களி ல் ப ல பி ரபல ங் களின் சி று வ ய து பு கை ப்பட ங்கள் வெ ளி யா கி வை ர லா கி வ ருகி ற து. அந்த வகை யில் த மி ழ் தி ரையு லகில் முன் னணி ந டிக ர்களி ல் ஒ ருவ ராக வும்  உ ச் ச ந ட் சத்தி ர மாக வும் வி ளங் கி வ ருப ர்க ளில் ஒரு வர்  தான் நடி கர் த ல அஜி த் கு மார் அ வர் கள். நடிகர் அஜித் குமார்1 மே 1971 அ ன்று ஹைத ராபாத்தில் பி றந் தார். இவரது தந்தை பி.சுப்பிரம ணியம் பா லக்காடு, கே ரளா மற் றும் அவ ரது சி ந்தி தா ய் மோ கினி மேற் கு வங் காள த்தின் கொ ல்கத் தா பகு தியைச் சேர் ந்தவர்.

1990 ஆம் ஆண்டு த  மி ழ் தி ரை ப்ப டமான எ ன் வீடு என் க னவர் பட த்தில் ஒரு சி றி ய பா த்தி ரத்து டன் தனது வா ழ்க் கை யைத் தொ டங் கினா ர்.  அவர் கா தல் கோட்டாய் அவல் வருவாலா மற்றும் கா தல் மன் னன் ஆ கியோருடன் ஒரு கா தல் ஹீ ரோ வாக தன் னை நி லை நிறு த்திக் கொ ண்டா ர் நடிகை அஜித் குமார் அவர்கள்.

மேலும் அ மர்கலம்  தி ரைப்ப டத்திலி ருந்து தொடங்கி ஒரு அ திரடி ஹீரோ வாக த ன் னை நி லைநி றுத் திக் கொ ண்டா ர். அஜி த்தி ன் இர ட்டை ச கோத ரர்க ளின் இர ட்டை சித் தரி ப்பு அ ங் கு ஒ ருவர் கா து கே ளாத வர்-எஸ். ஜே. சூர் யாவின் வா லி அவ ரை மு தன் முதலி ல் வெ ன் றார். அதன்பிறகு பல வெற்றி திரைப்படங்கள் கொடுத்தார் நடிகர் அஜித் குமார் அவர்கள்.

அ தன் பின் கா ல் சீட் இ ல் லா தா கார ண த்தி னா ல், வெ ளி யே றிய ஒஎஉ தி ரைப் பட ம் என் றல் அது தான் நே ருக் கு நே ர் தி ரைப் பட ம் ஆகும். மேலும் இப் படத் தில் அஜித் த னது அக் கா வின் கு ழ ந்தை யை தூ க் கி கை யில் வை த் திரு ப்ப து போ ல் ஒ ரு கா ட்சி அந்த தி ரை பட தியி ல் அ மை ந்து இ ருக் கும்.

அந்த கா ட்சி யில் நடித்த குழந்தை யார் தெரியுமா.? இந்த கா ட்சி யில் நடி த்துள் ளவர் தான் கி ல் லி ப டத் தில் வி ஜய் யுக் கு தங் கை யாக நடி த்தி ருந்த ந டிகை நா ன்சி ஜெ னி பர். தற் போது அந்த பு கைப் படம் ச மு க வ லை தள ங்க ளில் வை ர லா கி வ ருகி ன்ற னர். இ தோ அந்த புகை ப்பட த்தை பாருங்கள்..

Comments are closed.