காமெடி நடிகர் கொட்டாச்சிக்கு இவ்வளவு அ ழ கான ம னை வியா.? நம் பவே மு டியல பார்த்தா அச ந்து ருவீங்க..!! புகை ப்படம் இதோ..!!

நடிகர் கொ ட்டா ச்சி த மி ழ் சி னிமா வில் ஒ ரு மு க் கிய கா மெடி நடி க ராக இரு ந்து வ ருகி றார். பெரு ம்பா லும் சின் ன பட் ஜெட் ப டங் களில் ந டித்து வ ரும் அவர் தற் போ தும் சில பட ங்க ளை த ன் கை யில் வைத் துள்ளா ர். 2009ஆம் ஆண்டு வெளி வந்த நா ள் நட் சத் திரம் எ ன்ற ப டத் தில் அ றிமு கம் ஆ னார். மேலும் அவர் அந்த பட த்தில் ந ல்ல ரோ லில் ந டித் தார் அ தன் பின் னர் இவ ருக்கு ப ட வா ய்ப் புகள் வந்தது.

அதன் பின்னர் கா விய த லைவன், கட வுளு க்கு நன் றி, ஐந்தாம் த லைமுறை சி த்த வை த் திய சிகாமணி ஆகிய பட ங்களில் நடி த்தார். இ வரு க்கு சில வரு டங் களு க்கு மு ன் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண் டார். மேலும் இவ ருக்கு ஒரு பெ ண் கு ழந் தை உ ள்ள து.

கடந்த 2013ஆம் ஆ ண்டு இ வரு டைய ஓ ட்டு நர் மற் றும் அவரது கூட்டா ளிகள் இ ருவர் இ ணை ந்து கொ ட்டா ச்சியை அடி த்து விட்டு ந கைக ளை தி ரு டி சென் றனர். இந்த சம் பவம் அப் போது ப ரப ரப் பி னை ஏற் படு த்தி யிருந்தது.

ஆனால் அதன் பி ன் பும், ம ன ம் த ளரா மல் தனது நடி ப்பி னில் கவ ன ம் செலு த்தி வ ருகி றார் கொ ட்டா ச்சி. இவரின் ம க ள் ஒரு ப டம் கூ ட நடி த்து ள் ளார். தற் போது அ வரின் ம னை வி ன் பு கைப் படம் வெ ளி யான து. இதோ அந் த பு கைப் படம்..

Comments are closed.