இய க்குனர் பிரபு சாலம னின் ம களை பார் த்து ள்ளீர் களா..!! டிக் டாக் மூ லம் பி ரபல மடை ந்த ஒரு பெ ண்..!! யா ருன்னு நீங்களே பாருங்க அதி ர்ச் சியா கி வி டுவீ ர்கள்..!!

பிரபு சாலமன் 7 மே 1969ஆம் ஆண்டு அன்று பி றந் தார். ஒரு இ ந்தி ய தி ரை ப்பட இ யக்கு னர், இவர் மு தன் மை யாக த மி ழ் ப டங் க ளில் ப ணியா ற்றி யுள் ளார். 1999 ஆம் ஆண்டில் அ றிமு கமா ன பிறகு, மைனா எ ன்ற கா தல் சோ கத் தி ரைப் படத் தின் வெ ற்றியு டன் முக் கிய த்துவ ம் பெ றுவத ற்கு முன்பு அவர் ஒரு நடு நிலை யான வா ழ்க் கையை ப் பெற்றா ர். அந்த ப டத் துக்கு பிறகு இவர் பல ப டங் கள் இய க்கி யுள் ளார். அதன்பிறகு இவர் திருமணம் செய்து கொண்டார். பிறகு இவருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது.

த ற்போ து ச மூ க வ லைத் தள ங்க ளின் மூ ல ம் பல் வேறு ந பர் கள் மி க பி ரப லமா கி இரு க்கி றா ர்கள். அதி லும் டிட் டாக் வந்த பி ன்ன ரும் அதி லி ருந் து ப ல்வே று ந பர் கள் சி னிமா வில் வா ய்ப் பு தே டிக் கொண் டு உ ள் ளார் கள். அவ் வள வு ஏ ன் சமீ பத் தில் வி ஜய் ந டிப் பில் வெ ளியா ன பிகில் ப டத் தின் மூ ல ம் நடி கை யாக

அ றி முக மா ன கா மெடி நடி கர் ரோ போ ச ங்கரி ன் ம க ள் கூ ட டிட் டாக் மூ லம் தான் ப டத் தில் ந டிக் கும் வா ய்ப் பை பெ ற்றா ர். அந் தவ கை யில் பிகில் ப டத் தில் வந்த ஒரு பாட ல் வி டைபெ ற்ற வெ ட்டி யான் பா டலை டிக் டாக் செய்து  பி ரபல மடைந்த ஹேசல் ஷைனி அன்பவர்.  ஹேசல் ஷைனி ச மூ க ஊ டக ம் த ளமா ன டிக் டாக் பிர ப லமா னா ர்.

இவர் பி ர பல இ யக்கு னர் பி ர பு சா லம னின் ம க ள் எ ன்பது ப லருக் கு ம் தெ ரியாத ஒ ரு உ ண் மை யா கும். இவர் டிக் டாக் கில் 14 லட்ச த்தி ற்கு ம் அ திக மான வர் இ வரை ப லரு ம் பி ன் தொ டர் புகள் கொ ண் டு இ ருக் கின் றா ர்கள்.

டிக் டாக் மூ ல ம் கி டை த்த இ வரு க்கு பி யூட்டி மட் டும் வி ட்டா ராம் போ ன்ற பி ற த ளங்க ளில் அ தி கம் தொ டர் புக ளை பெ ற்று ள் ளார். தற் போது சி னிமா வில் நு ழை ய வை ப்பு தே டிக் கொண் டு இரு க்கி றார்..

 

Comments are closed.