நடிகர் விஜயின் கா வலன் பட த்தில் நடித்த நடிகையா இது.? தற் போது எப்படி உள்ளார் என்று பாருங்கள்..!! வை ரலா கும் பு கைப் படம் இதோ..!!

த மி ழ் சி னிமா வில் 2011 ஆம் ஆண்டு இ யக் குனர் சி த்தி க் இ யக் கத்தி ல் நடி கர் விஜ ய் – அசன் ந டிப் பில் வெ ளி யான ப டம் தா ன்  கா வ ல ன். இந் த ப டம் வெ ளி யா கி ரசி கர்க ளிடை யே ஒ ரள வி ற்கு ந ல் ல வ ரவே ற்பை பெ ற்றது. இப் படத் தில் நடி கை அசி னுக்கு தோ ழியாக மு க்கி ய கதா பாத் திரத் தில் நடி த்திரு ந்த வர் நடிகை மித்ரா குரியன். இவர் ம லை யாள மண்ட் த மி ழ் பட ங்க ளில் தோ ன் றும் ஒரு இந் திய தி ரை ப்பட ந டிகை ஆவர். இ ரண்டு ம லை யாள பட ங்க ளில் து ணை வே டங்க ளில் தோ ன்றிய பி ன்னர், அவர் இர ண்டு தமி ழ் பட ங்க ளில் நடி த்தா ர். மு ன்னணி பெ ண் வே டங் களி ல் நடி ப்பத ற்கும், ம லை யாள சினி மாவில் க வனத் தை ஈர் ப்ப தற் கும் முன்பு.

பா டிகா ர்ட் சே துலட் சுமியி ன் சித் தரிப்பு அவரது வி மர்சன ரீ தியான பா ராட் டைப் பெ ற்ற து. மேலும் அ தன் த மிழ் ரீ மேக் கா வ லா ன் ப டத்தில் அவர் மீண்டும் ந டித்தார். இந்த பட ம் ஷா ங் காய் சர் வதே ச திரை ப்பட வி ழா வில் தி ரையிடத் தேர் ந்தெ டுக்கப் பட்டது. அ வரது மற் றொரு குறி ப்பிட த்தக்க பாத் திரம் ராம ராவ ண ன்ஸ் டாரிங் சுரேஷ் கோபி.

இவர் கேர ளா வை பூ ர்விக மாக கொ ண்ட வர். கேர ள பட ங்க ளில் நடி த்து பிர பலமா னவர். இ வர் மு தலில் 2008 ஆம் ஆண்டு ந டிகர் பி ரசன் னாவி ற்கு ஜோ டியா க சாது மிர ண்டா ல் என்ற பட த்தி ல் ந டித் திருந் தார். அத னை தொ டர்ந் து சூரி யன் சட் டக்க ல்லூ ரி, கந் தா, புத்த னின் சிரி ப்பு போ ன்ற பட ங்க ளில் நடி த்துள் ளார்.

அதன் பிற கு மீ ண்டும் ம லை யாள சினி மா விற்கு சென் ற மித் ராவிற் கு ப ட வாய் ப்பு கள் கி டை க்கா மல் இரு ந்த து. அதன் பிற கு தி ரும ணம் செ ய்து குடு ம்பத் துட ன் செட் டிலாகி விட்டா ர். த  ற்போது இ வருக்கு ஒரு அ ழகா ன கு ழ ந் தை உள் ளது. நீ ண்ட நா ட்க ளுக்கு பிறகு அவ  ரின் க ணவர் மற்  றும் கு ழ ந்தை யி ன் பு கைப்படம் இ ணைய த்தில் வெ ளியாகி வை ரலா கி வருகிறது. இ தோ அந்த பு கைப் படம்…

Comments are closed.