நடிகை மீரா கிருஷ்ணனின் ம கன் யார் தெரியுமா.? சூப்பர் சிங்கரில் கல ந்துகொ ண்ட ஒரு பி ரப லம் தான்..!! வை ரலா கும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

நடி கை மீரா கிருஷ்ணன் 1968ஆம் ஆண் டு அ ன்று பி றந் தார். இ வர் ஒரு இ ந் திய நடி கை, இ வர் த மி ழ் மொ ழி தி ரை ப்ப டங்க ள் மற் றும் தொ லை க்கா ட்சி சீரி யல் களி ல் தோ ன்றியு ள்ளா ர். அவர் பொ து ஒளிபர ப்பா ளரா ன தூர் தர் ஷனி ல் அ றிவி ப்பா ள ராக த ன து வா ழ்க் கையை த் தொ டங் கி னார். பி ன்னர் தி ரைப் படங் கள் மற் றும் தொ லைநோ க்கிக ளில் நடி ப்ப தற் கு மு ன்பு ச ன் டி வியி ன் செ ய்தி வா சிப் பாள ராக ஆ னார். இவ ர் நடி கை யாக ம ட்டும ல்லா மல் செ ய்தி வா சிப் பாளர், பா டகி போ ன்ற ப ன்மு க தி ற மை கொ ண்ட வர் தா ன் நடிகை மீரா கிருஷ் ணன்.

இ வரு க்கு ஆ தித் யா எ ன்ற ஒ ரு ம கனு ம் உ ள்ள னர். நடி கர் கம லஹா சன் ந  டிப் பில் 1982ஆம் ஆ ண் டு சி ல் மா ஸ் பெஷ ல் எ ன் ற தி ரைப் பட த்தி ல் நடி த்தி ருந் தார். இத் திரை ப்பட த்தில் உன க்கெ ன்ன மே லே நி ன் றாய் என் ற பா டல் இ டம்பெ ற்றிரு க்கும். இ ப்பா டலை எ ன் ன சி வநா தன் இ சை அ மைத்தி ருப் பார்.

எஸ் பி பி கு ர லில் வா லி வ ரி யில் இப் பா டல் உரு வா னது. இப் பா டல் ரசி க ர்கள் ம த் தியி ல் ந ல்ல வ ரவேற் ப்பை பெ ற் று ஹி ட்டா ன ஒரு பா டல் ஆ கும். இந்த நி லை யில் இ தன் ரீ மேக் கை ஒ ரு இ சைக் குழு வெ ளியி டுள்ள து. இய க்கு னர் லோ கேஷ் க னகரா ஜ் த னது இ ன்ஸ் டாகி ராம் ப க்கத்தில் ப திவிட் டு இ ருந் தார்.

இத னைத் தொ டர் ந்து ப லர் ஆ தித் யாவி ற்கு பா ராட் டுக ளை தெ ரிவி த்து வ ரும் நி லை யில் நடி கை மீ ரா கி ருஷ்ணன் என் மகனை  நி னை த்து பெ ருமை கொ ள் கிறே ன் எ ன்று க மெண் ட் செ ய்து ள்ளா ர். இத னை பா ர்த் த ர சிக ர்கள் ஆ தித்யா வின் அம்மா தான் மீ ராகிரு ஷ்ணன் எ ன்று கூ றி வரு கிறா ர்கள். இதோ மீராவின் மகன் புகைப்படம் பெருங்கள்..

 

Comments are closed.