இரு கு ழ ந்தை களு க்கு தா யா ன நடிகை சமீரா ரெட்டி..!! முதன் மு றை யாக க ணவர் மற்றும் கு ழந் தை யின் பு கைப டத் தை வெ ளியி ட்டு ள்ளார்..!!

ந டிகை ச மீ ரா ரெ ட் டி டிச ம்ப ர் 14, 1978ஆ ம் ஆ ண் டு அ ன் று பி றந் தார். இ வர் ஒரு மு ன்னா ள் இ ந் திய ந டி கை, இவர் முத ன்மை யா க இ ந் தி மொ ழி பட ங் களி ல் நடி த்தா ர். அ வர் ஒ ரு சி ல த மி ழ், தெ லுங்கு, பெங் காலி, கன் னட ம் ம ற்றும் ம லை யாள மொ ழி பட ங்க ளிலு ம் தோ ன்றி யுள் ளார். நடிகை சமீரா ரெட்டி வெ ளியா ன மை னே தி ல் து ஜ் கோ தி யா தி ரைப் படத் தின் மூ ல ம் அ றி முகமா னா ர். தர் ணா ம னா ஹை, முசாஃபிர், ஜெய் சிரஞ் சீவா, டா க்ஸி எண் 9211, அ சோக், ரேஸ், வா ரணம் ஆ யி ராம் போ ன்ற ப டங்க ளில் ந டித் த தற்கா க அ வர் மி கவு ம் பி ரப லமானவர்.

டி டானா டான், அக் ரோஷ், வெ ட்டா ய் ம ற்றும் டெ ஸ் .ரெ டி முத ன்முத லில் கஜ ல் பாட கர் ப ங்கஜ் உ தா ஸின் “அ வுர் ஆஹி ஸ்டா” இ சை வீடியோ வில் 1997  தோ ன் றி னார். 2000 களின் மு ற்பகு தியில் ச ரவ ணா சு ப்பை யாவி ன் த மி ழ் தி ரைப் படமா ன சி ட்டிச னில் ஒ ரு ந டி கையா க அறி முக மான ச மீரா அவர்கள். ஆனால் இறு தியில் அ து இடம் பெறவில் லை.

பாலி வுட் டின் கவ னத் தை ஈ ர்த்த அ வர், இ ந் தி தி ரைப் படமா ன மை னே தில் துஜ்கோ தியாவில் ஒ ரு மு க்கி ய க தா பாத் திரத் தில் ந டித் தார். மு சாபீ ரில், அ னில் கபூர், ஆதித்யா பஞ் சோலி மற் றும் கொ ய்னா மி த் ரா ஆகி யோ ருடன் நடி த் தா ர். நடி கை சமீரா த ன து சொ ந்த வீ டி யோ கே ம் கொ ண்ட சமீ ரா  தி ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரைக் கொ ண்ட முதல் இந் திய ந டிகை ஆ வார்.

இந்த மொ பைல்  வீடி யோ கே மை மி ல் லியன் க ணக் கான ரசி கர்க ள் ப திவி றக்க ம் செய் ய லாம் மற் றும் இந் தியா முழு வது ம் செ ல் போன் பய னர்க ளு க்கு கிடை க்கி றது.
ரெ ட்டி அ மெ ரிக்க பே ச்சு நி கழ் ச்சி தொ குப் பாளி னி ஓ ப்ரா வி ன்ஃப்ரே யின் பெ ரிய ர சிகர். பர் மேஸ் வர் கோ த் ரேஜ் நட த்திய வ ரவே ற்பு வி ருந் தில் முன் னாள் இ ந் திய ப யண த் தின் போ து அ வர் ஓ ப்ரா வை சந் தி த்தா ர்.

தொ லை க் காட் சி பி ரபல மா னது சமீ ரா வின் சே லை யால் ஈ ர்க் கப் பட் டதா கக் கூ றப்ப டுவ தால். அவ ர் இந் தியா வை வி ட் டு வெ ளி யே றுவத ற்கு மு ன்பு இ தேபோ ன்ற சேலை யை நடி கை ப ரி சாக வ ழங்கி னார். ரெ ட்டி ஒ ரு தொ ழில் முனை வோரா ன அக்ஷ ய் வர்தே வை 21 ஜனவரி 2014 அ ன் று ஒ ரு பார ம்ப ரிய மகா ராஷ்டிர வி ழா வில் ம ணந் தார்.

இ வர்க ளுக்கு  முறை யே 2015 மற்றும் 2019 ஆம் ஆ ண்டுக ளில் பிற ந்த இரண்டு கு ழந்தை கள், ஒரு ம க ன் ம ற்று ம் ம க ள் உள் ளன ர்.  த ற் போது ந டி கை சமீ ரா ரெ ட்டி ன் கு ழந் தை யை பு கை பட த்தை ச மு க வ லை தளங்க ளில் ப தி விட் டார். இதோ  அ ந்த பு கைப் படம் நீ ங்க ளும் பா ருங் கள்..

Comments are closed.