நடி கை கீர்த்தி சுரேஷின் அ க்கா வை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! அட இவ ங்க தான் அ க்கா வா.? இதோ அ வரின் அ ழகி ய கு டும் ப புகை ப்ப டம்..!!

நடி கை கீர் த்தி சுரே ஷ் 17 அக்டோ பர் 1992ஆம் ஆ ண் டு பிற ந்தா ர் இ வர் ஒரு  இ ந் தி ய தி ரை ப் பட ந டிகை ம ற்றும் மா டல் ஆவா ர். இவர் மு க்கி யமாக த மி ழ், தெலு ங்கு மற் று ம் ம லை யாள ப டங்க ளில் தோ ன்றி னார். தெ லு ங்கு வா ழ் க்கை  வர  லாற் று ப் ப ட மான ம காந தி பட த்தி ல் நடி கை சா வித் ரியா க நடி த் தத ற்கா க சி றந்த நடி கைக் கான தே சி ய தி ரை ப்பட வி ரு தை வெ ன் றார். ந டிகை  கீர்த் தி அவர் கள் த யாரி ப் பாளர் ஜி.சுரேஷ் குமார் மற் றும் ந டிகை  மேன கா குமா ர் ஆ கி யோ ரி ன் ம க ள்.  ந டி கை கீர் த்தி சுரேஷ்  2000 க ளின் முற் பகுதி யில் கு ழ ந் தை ந டிகை யாக ந டிக் கத் தொட ங்கினா ர் மற் றும் பேஷ ன் டி சைனை ப் ப டித் த பி ற கு ப டங்  களு க்குத் திரு ம்பி னார்.

நடி கை கீ ர்த்தி சுரேஷ் 2013 ஆம் ஆ ண்டு மலை யாள தி ரைப் பட மான கீ தாஞ் சலியில் அவர் தன து மு தல்  மு க்கி ய க தா பா த்தி ர த்தி ல் நடி த்தார் . த மிழ்  சினிமா வில்   ப ல   நடிக ர்  ந டி கை க ள்   உ ள் ளா ர் கள். தன க் கா ன இ டத்தை  தக் கவைத் துக் கொ-ள்ள பல வி தமா ன தி றமைக ளை வெ -ளிக்கா ட்டி வருகி ன்ற னர்.

இ ந்நி லையில் , கீ ர்த்தி சுரேஷ் தமி ழ் சினி மாவில்  முன் னணி  நடி கைகளி ல் இவ ரும் ஒரு வர் . இது எ ன்ன மாய ம் என் றாகிய  படத் தில் அ றிமுக ம் ஆ கி ரஜி னி  முருக ன் எ ன் ற சிவகா ர்த்திகே யன் ப டத் தில் இ ளைஞர் களின் ம னதி ல் ஒரு  பெ ரிய இ டத்தை  பிடி த்தா ர்.

அத ன் பின்  தளப தி வி ஜயுட ன் பை ரவா, சர் கார் போன்ற பட ங்களில்  நடித் து நம் பர் ஒன்  இடத் தில்  இரு க் கி றார் . கமெ ர்ஷிய ல் பட ங்களி ல் ந டித் து வ ந்த கீர் த்தி சுரே ஷ் தி டீ ர் எ ன்று  “மகாந தி” என் ற ப ட த் தி ல் சாவி த் தி ரி யா க  நடி த் து அச த் தி னா ர்.

அ வ ரது நடி ப்பை பார் த்து  ப லரு ம் விய ந்து பாரா ட்டி னார் கள்.  ச மீபத் தில் கீ ர்த் தி சு ரேஷுக்கு தி ரு ம ண ம் பே சப் ப ட்டு ள்ளதா க செ ய்தி கள் வந் த வ ண் ண ம் இ ருந் தது. அ தற்கு  கீர் த்தி த ரப் பில் எ ந்த  ஒரு ப தி லும் வர வில் லை . இ ப்பொ ழு து த மி ழ் மட் டு ம் அ ல் லாமா ல் ம ற் ற அ ணை த்து மொ ழிக ளிலு ம் ஆ ர்வ ம் செ லுத்தி வ ருகி றார்.

முக் கி யமா க பா லிவுட் சி னிமா வில் நு ழைய மு ம்முர மா க செய ல்ப ட்டு வரு கி றார். தற் போது இவ ர், ர ஜினியு டன் அ ண்ணா த்த ம ற்று ம் இய க்கு னர் செ ல்வ ராக வ னு டன் சா ணி கா யி தம் போன் ற பட ங் களி ல் நடி த் து வரு கிறா ர். அ த னை தொ டர் ந் து  கீர்த்தி சுரே ஷ ன் அ க் கா பு கை ப்படம் வெ ளி வ ந்த து. இ தோ அந் த புகை ப்ப டம் ..

Comments are closed.