தி ரு மண மாகி ஆ ளே மா றிப் போன ஜீவாவின் ஆ சை ஆசை யாய் பட நடிகை..!! அட இவருதான் க ண வரா வெ ளிவ ந்த புகை ப்படம்..!! அ திர் ச்சி யான ரசி கர் கள்..!!

நடிகை மீனாட்சி கே ரளா மா நில ம் கோ ழிக் கோ ட்டை பூர் வீக மாக கொ ண் ட வர். இவர் சென் னை யில் பி றந் த இவ ரு டை ய உ ண் மையா ன பெயர் ம ரியா மார் கரெட் ஷார் மிலி எ ன்பது ஆ கும். இவர் சென் னையில் உ ள்ள ஒரு பி ரப ல ப ள்ளியில் படி த்துவி ட்டு அங் கு ள்ள ஒரு மு ன்ன ணி கல் லூரி யில் டிகிரி முடி த்தா ர். இவ ரு க்கு பள் ளி யில் படி க்கும் போதே பொ சு பொ சுவெ ன அ ழ கு கொ ஞ் சு ம் பெ ண் ணா க இரு ந்த கார ண த்தி னால் இவ ருக்கு அப் போ தே, பட வா ய்ப்பு கள் வந்தது.

ஆனால், ப டி ப்பி ல் க வ ன ம் சி த றி வி டும் என் ப தால் மு த லி ல் ப டிப் பில் க வ னம் செலு த்த வே ண்டி ப ட வாய் ப்புக ளை இ வர து பெ ற் றோ ர்கள் ம று த் து வி ட்டன ர். அத ன்பி ன் னர் க ல்லூ ரி மு டித் த கை யோ டு ஜெ யா டி வியி ல் ‘ கா சு மே ல ’ என்ற ரி யா லிட் டி ஷோ வை தொ கு த் து வழ ங்கி னார். இ த னால் இவ ருக்கு ப ட வா ய் ப்புக ள் மீ ண் டும்  வ ந் தது.

நடி கர் ஜீவா ஹீ ரோ வாக அ றிமு க மான ப டம் “ஆ சை ஆசை யாய்” எ ன் ற த மி ழ் ப டத்தி ல் அ றி மு கம் ஆ னா ர் நடி கை மீ னா ட்சி என்பவர். த மி ழில், அன் பே அ ன்பே, தி வான், பேசு வோமா ஆகி ய பட ங்க ளில் நடி த்தா ர். அத ன்பி ன் னர் ஒரு தெ லு ங்கு ப டத்தி லும் பல ம லை யாள ப டத் தி லும்  ந டி த் தார்.

த மி ழ் சி னி மாவில் ஒரு ர வுன்ட் வ ரு வார் என எ தி ர் பார் க்கப் பட்ட ந டிகை களில் ஐ வரும் ஒரு வர். ஆனா ல், கா ல ப்போ க் கில் பு து நடி கைக ளின் வ ர வா ல் சினி மா வில் இ ரு ந் து கா ணம ல் போ னா ர். தற் போ து இ வரி ன் பு கை ப் ப டம்  ச மு க வ லை த ள ங்க ளி ல் மி க வை ர லா கி கொ ண்டு இ ருகி ன்ற ன ர். இதோ அந்த பு கைப் ப டம் நீ ங் க ளும் பா ரு ங் கள்..

Comments are closed.