நடிகை மஞ்சிமா மோகனா இது..!! தி டீ ரென இவ்வளவு கு ண்டா கி விட் டாரே..!! புகை ப்பட த்தை பா ர்த்து அ தி ர்ச் சியா ன ரசி கர் கள் இதோ..!!

நடிகை மஞ்சிமா மோகன் ஒரு இ ந் திய தி ரை ப்பட நடிகை, இவர் மு தன் மை யாக ம லையா ளம், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு த யாரிப் புகளில் தோ ன்றி னார். 1990 களின் பிற் பகுதியி லும் 2000 களின் மு ற்பகு தியி லும் கு ழ ந் தை க லைஞ ராக தனது வா ழ்க்கை யை த் தொ டங்கி னார். நிவின் பாலி உட னா ன ஓரு வ டக்க ன் செல்பி பட த் தில் கதா நாயகி யாக நடித்த அவரது மு த ல் ம லை யாள படம் மற்றும் தமிழ் அச் சம் என்பாது மாத மாயா டாவி ல் இ ரண் டாவது படம், 64 வது பி லிம் பேர் வி ரு துகள் தெற்கு  சி ற ந்த பெ ண் அறி முக த்தை ப் பெற் றா ர்.

மு ற்பகு தியி ல் ம லை யாள தி ரை ப்ப டத் து றை யில் மு ன்ன ணி கு ழ ந் தை க லைஞ ராக இருந் தவர் மோகன். பி ன் னர் சூர்யா டிவி யில் மூ ன்று பே ருக் கு ‘ ஹை கிட்ஸ்’ என்ற பெ ய ரில் கு ழந் தை களு க்கா ன தொ லை க்கா ட்சி அ ழை ப்பு நிக ழ்ச் சியை யும் ந டத் தி னார். மலையாளி பா ர் வை யாளர் களி டை யே அவரது பு க ழை உய ர் த்தி ய ஆ ண்டு கள். ந டிப்பு அனு பவம் இ ருந்த போதி லும், அவர் பட த்தி ன் ப டப் பிடிப் பைத் தொ டங் கிய போது “நம் பிக் கை யில் லை” என்றும், ஆர ம்ப நா ட்க ள் “தி கிலூ ட்டும்” என்றும் கூ றி னார்.

ஜி.பிரஜித் இ யக் கிய மற்றும் வி னீத் ஸ்ரீ னி வாசன் தி ரை யிட்ட ஓரு வ ட க்கன் செல்பி, மன்ஜிமா மோ கனை பெ ண் க தா பாத் திர த்தில் நடித்தார்.  ஓரு வ டக் க ன் செ ல்பி வெ ளி யானது ம், மோ கன் தனது  மு த ல் தமி ழ் ப ட மா ன அ ச் சம் எ ன்பா து மா தமா யாதா வைத் தொ டங் கினா ர்.   அதன் இயக்குனர் கவுதம் மேனன், ஓரு வ டக்க ன் செல் பியி ல் தனது வே லையி ல் ஈர் க்கப் பட் டார்.

அத ன்பிறகு நிவின் பாலி நடித்த ‘ஒரு வட க்க ன் செல்பி’ என்ற படத்தில் க தா நாயகி யாக அறி முக மா னார். மலையாளத்தில் இருந்து த மிழு க்கு நி றை ய நடி கை கள் வந் துள்ளா ர்கள். சிலர் மி கப் பெரிய இட த் தை பி டித் துள்ளா ர்கள். ஒருசிலர் மீ ண்டும் ம லை யாள சி னிமா வுக் கே சென்றி ருக்கி றார் கள். அப்படி அங் கி ருந்து அ ச் சம் என்பது ம டமை யடா என்ற ப ட ம் மூ ல ம் த மிழ் சி னிமா ரசி கர்க ளுக்கு அ றிமு கமா ன வர் நடி கை மஞ் சிமா மோ கன்.

அப் பட த்தி ற்கு பிறகு பெ ரிய வெ யி ட்டா ன க தா பாத்தி ரங் கள் எதுவும் அவ ருக்கு கி டைக் கவில் லை என்றே கூ ற வே ண்டும். இவர் அ ண்மை யில் தனது வா ழ்க் கை, சி னிமா பற்றி ஒரு பே ட்டி யில் பே சியு ள்ளா ர். அந்த வீ டியோ வெ ளி யாக ரசிகர்கள் சி லர் என்ன ம ஞ்சி மா இவ் வளவு கு ண் டாகி விட் டார் என அ தி ர் ச் சி யா க க மெண் ட் செ ய்து வருகி ன்ற னர். அவரது லே ட்ட ஸ்ட் பு கைப்படம் இதோ..

Comments are closed.