இந்த குட்டி கு ழந் தையாக இருக்கும் தமிழ் பி ரபலம் யார் தெரியுமா.? அவங்க இப்போ எப்படி இருக்காங்க பாருங்க புகைப்படம் உள்ளே..!!

நடிகை வித்யுலேகா ராமன் என்பவர் நவம்பர் 4, 1991 ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். இவரை வித்யு ராமன் என்றும் அ ழைக் கப்படு பவர். ஒரு இந்திய தி ரைப் பட நடிகை மற்றும் நாடக கலை ஞர் ஆவார். நடிகர் மோகன் ராமனின் மகள் ஆவர். வித்யுல்லேகா கவுதம் மேனனின நீதானே என் பொன்வாசந்ததம் என்ற தி ரைப டதியில் அறி முக மா னார். நடிகை வித்யுல்லேகா வித்யா மந்திர்சீனியர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பள்ளிப் படிப்பைச்முடித்தார். பின்னர் எம்.சி.டி.எம் மெட்ரிகுலேஷனுக்குச் சென்றார். அங்கு அவர் நாடகம் மற்றும் நடிப்பு மீது ஆர்வத்தை வளர்த்தார்.

அவருக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நா டக அனுபவம் உண்டு. கவுதம் மேனனின் இரு மொழி பட ங்க ளான நீதானே என் பொன்வாசந்தம் மற்றும் யெட்டோ வெல்லிபோயிந்தி ம னசு ஆகி ய படங்களில் அறி முகமா னார். நடிகை சமந்தா சித்தரித்த கதா பாத் திரத் தின் நண்பரான ஜென்னியாக தோன்றினார். சுந்தர் சி யின் தியா வேலாய் சீய்யும் குமரு, மாலினி 22 பாலயம்கோட்டை மற்றும் தெலுங்கு தி ரை ப்பட மான ராமையா வாஸ்தவையா ஆகிய படங்களில் என்.சந்தனம் ஜோடியாக நடிகை முக்கிய வேடங்களில் நடித்தார்.

2014 பொங்கல் வெளியீடுகளான ஜில்லா மற்றும் வீரம் இரண்டிலும் அவர் சிறிய வே டங்க ளில் கா ணப் பட்டார். அவரது தாத்தா பி ரபல வழ க்கறிஞர் வி. பி. ராமன். மற்றொரு மாமா, பி.எஸ். ராமன், தமி ழ்நாட்டின் முன்னாள் அட்வகேட் ஜெனரல் ஆவார். அவரது உறவினர் கீதாஞ்சலி முன்னணி தமிழ் தி ரை ப்பட தயா ரிப் பாளர் செல் வராக வனை ம ணந் தார்.

அதன்பிறகு வாசுவும் சரவணனும் ஒ ண் ணாப் படி ச் சவ ங் க உள்ளிட்ட  பட ங்களில் நடித்த வித்யுலேகா. தற்போது எவரின் சிறு வயது பு கைப்படம் வை ரலா கி வருகிறது. ஆரம்பதில் அலோவுக்கு அ திக மான உ ட ல் எ டை யில் இருந்த வித்லேகா தற்போது உ ட ல் எ டை யை கு றைத்து க வ ர் ச் சி யா ன புகைப்படத்தை வெ ளியி ட்டிருக் கிறார். தமிழ் சினிமாவில் வ ள ர் ந் து வரும் கா மெ டி ந டி கை வி த்யுலேகா.

மிகவும் கு ண் டா க இருந்த இவர் சில கா லமாக பட ங்க ளில் நடி ப்ப தை த வி ர் த் து வந்தார். தற்போது உடல் எடையை குறைத்து, ஸ்லிமாக பு கைப்ப டத்தை ச மூ க வ லைத ளத் தில் வெ ளியிட் டுள்ளார். ஒரு நடிகை காமெடி க தாபாத் திரத் தில் நடிக்கும் போது ம க்க ள் அவரை மெ லிந்த நிலையில் பா ர்க்க வோ, எனவே தற்போது இந்த பு கைபாட த்தை பார்த்து ரசிகர்கள் ஆ ச்ச ரிய த்தில் ஆ ழ்ந்து ள்ளனர்.

இந்த வகையில் கை கு ழந் தையாக இருக்கும் புகைப்படம் வை ரலா கி வருகிறது. இவர் கு ட் டி உ டை யில் இருக்கும் வித்யுலேகாவின் அந்தப் புகைப்படம் தற்போது ச மூ க வலை தளங் களில் வை ர லா கி வருகிறது. இதுவரை காமெடி ரோ லி ல் மட்டும் நடித்து வந்த இவருக்கு தற்போது ஹீரோயினாக வேண்டும் என்ற ஆசை வந்து விட்டது என்று ப ல ரும் க ரு து தெரி வி த்து ள்ளனர்.

Comments are closed.