மணமேடையில் மறக்க முடியாத கிப்ட் கொடுத்த நண்பர்கள்..!! ஷாக் கான மணமக்கள்..!! இதோ அந்த வீடியோ நீங்களும் பாருங்கள்..!!

அனைவரின் வாழ்விலும் தி ரும ணம் நடக்கும் நாள் என்பது மிகவும் முக் கியமான நாளாகும். ஒருவரின் வா ழ்க் கையை அடியோடு மாற்றிப்போடும் வல்லமை திரு மணத் திற்கு மட்டுமே உண்டு. ஏனெனில் வாழ்க் கைக்கு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுப்பதே தி ரும ணம் தான். தி ரும ண நிகழ்வு என்பது இரும னங் களை இணைக்கும் ஒரு புதிய பந்தம் ஆகும். அப்படிப்பட்ட தி ருமண கொண் டாட்ட த்தை கண்டிப்பாக நம்மால் மற க்கவே முடியாது. இந்தியாவில் திரு மணங் களை மிகவும் ஆட ம்பர மாக நடத்தும் வழ க்கம் இருந்து வருகிறது. ஒருவரின் செல்வ செ ழிப்பை வெளிக்காட்டும் விஷயம் என்பதால், தி ருமண நிக ழ்ச்சி களுக் காக ஒரு சிலர் கோ டி கணக்கில் ப ணத் தை வாரி இ றைக் கின்ற னர்.

அது சிலருக்கு சிற ப்பா னதாக அமைந்து விடுகிறது. ஆனால் சிலருக்கு மிகவும் மோ சமா னதாக நடந்து விடும். அந்தவகையில் கா தல் திரு மணங் கள்தான் இத்தகைய மோ சமா ன வாழ் க்கைக்கு அடித் தள மாக அமைகிறது என்று கருத்து உள்ளது. ஆனால் சில திரு மணங் கள் மகி ழ்ச் சியில் முடிகின்றன. அந்தவகையில் தி ருமண நாள ன்று நடக்கும் கேலி கூத் துக்களு க்கு இங்கு அளவில்லை. அதுவும் நண்பர்கள் ஒன்று சேர் ந்தால் தி ருமண வி ழா வையே களைகட்ட வைக்கும் .அந்தவகையில் நி றைய திரு மண ங்களை நாம் பார்த் திருக்கோம்.

திரு மணங் களில் கொடுக்கும் கிப் ட்டிற் காக அனைவரும் பய ங்கர மாக யோசித்து  வித் தி யாச வித் தியா சமான கிப்ட்டுகளை கொ டுப் பார்கள். அதுபோன்று கிப்ட் கொ டுக்கும் ஒரு தி ருமண வீடியோ தான் தற்போது வை ரலா கி கொண்டு இருகின்றனர். மண மேடை யில் மண மக்க ளுக்கு கிப்ட் கொடுக்கும் அவரின் நண்பர்கள் ஒரு பெரிய பா ர்ச லை தருகிறா ர்கள். அதில் என்ன இருக்கிறது என்று அங்குள்ள அனைவரும் ஆவலாக மணமக்கள் திறந்து பா ர்த்த பின்னர்.

அதில் வடிவேலு ஒன்றுமிலையே என்று சொல்லும் புகைப்படம் வைக் கப்பட்டி ருந்தது. இதனால் மண மக்கள் ஏமா ந்த னர். மணமேடையே கேலிக்கூத்தாக மாறியது. இது போன்ற பல தி ரு மண நிக ழ்ச் சிகள் பலுரும் செய்து வருகின்றனர். இதோ அந்த திருமண கிபிட் கொடுக்கும் வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள்..

Comments are closed.