ஆனந்தம் சீரியல் நடிகை பிருந்தாவா இது.? இப்போ எப்படி இரு க்கிறார் தெரியுமா.?இவ்வளவு பெரிய ம கன் வேற இருக்கானா.!

சினிமா என்றாலும் சின்னத்திரை என்றாலும் பிரப லங் களின் உறவு களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மிகப் பெ ரிய புகழ் கிடைத்து விடு கின்றது. அதிலும் குறிப்பாக பிர பலங்களின் பிள்ளைகளே அல்லது சகோதர சகோதரிகளின் இருந்தால் அவர் பெயர் வி ரைவில் பி ர பலம் ஆகி விடுகிறது. அந்த வகையில் தமிழ் சின்னத் திரையில் பல இல் லத்தரசி களின் மத் தியில் பெரும் பிர பலமான ஒரு சின்னத்திரை நடிகை என்றால் அவர்கள்  பிருந்தா இவர்கள்தான். இவர் சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான ஆனந்தம் என்ற மிக பிர பலமான தொடரில்  நடித்து பி ரபல மான ஒரு நடிகை ஆகும்.

மேலும் இவருக்கு கிஷன் தாஸ் என்ற ம கன் இருந்தார் நாட்டிய கலையை கற்று வந்த பிருந்தா அவர்கள் தனது கல்லூரியில் தான் ஆடிய நட னத்தை பார்த்த பி ரபல டிடி மெட்ரோ சேனலில் நம் குடும்பம் என்ற தொடரில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்து என்று ஒரு  பேட்டியில் கூறியுள்ளார். இவர் நடித்த ஆனந்தம் என்ற தொடர் 5 ஆண்டுகளுக்கு மே லாக சன்டி வியில் ஒளி பரப் பப்பட்டு மக்கள் மனதில் ஒரு நீங்காத இட த்தைப் பிடி த்து ள்ளது என்று நம் எலோ ருக்கும் தெரியும்.

அதன் பிறகு தற்போது பிருந்தாவின் மகனுக்கு 21 வயது ஆகின்றது அவர் யூடியூப் சேனல் ஒன்று மிக ப்பெ ரிய பிர பல மாக இருந்து வருகின் றார்கள். சினிமாவில்  இவருக்கு நிறைய ஆர் வம் இரு ந்தன அதனால் இவர் கடந்த ஆண்டு பறந்து செல்லவா என்ற குறு ம்ப டத்தை இயக்கி யுள்ளார் அதை பார்த்த பலரும் பாராட்டி வந்தனர். மேலும் கடந்த ஆண்டு வெளியான ஏ சியன் பெ யிண்ட்ஸ் விளம் ப ரத்திலும் இவர் நடித்து ள்ளார் என்று குறிப்பிடத்தக்கது.

அதன்பிறகு இவர் சமீ பத் தில் அவரது இன் ஸ்டா கிராம் பக்க த்தில் அவரும் அவருடைய அம் மாவும் இ ணை ந்து எடு த்த புகைப்படம் பதிவி ட்டு ள்ளார். அவரது தற் போதைய புகைப்படங்களை கா ணும் போது மிகவும் வியப் பாக பார்த்த ரசிகர்கள் ப லரும் இருந்தார்கள் நடிகை பிருந்தா தனது ம கனை  ஒரு சிங் கிள் அம் மாவாக வ ளர்த்து  வருகின்றார் என்று ஏற்கனவே அவர் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருந்தார்.

மேலும் பிருந்தாவின் ம கன் தற்போது சினிமாவில் எப்படி யாவது போக வேண்டும் என்ற குறிக் கோள் உ டன் நடிகராக வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து வருகிறார். அதன் பிறகு சமீபத்தில் வெளியிட்ட ஒரு சில புகைப்படங்களை இங்கு நாம் காண்போம்.

Comments are closed.