எலும் புக்கூடாக கண்டெடுக்கபட்ட பெ ண்..!!த ங்கையை கொ லை செய்து விட்டு நாடகமாடிய அண்ணன்..!!அ திர வைக்கும் உண்மை தகவல்..!! காரணம் இதுவா??

குடு ம்பத்தில் பாசம் என்பது  உறவுகள் மீது செலுத்தப்படும் ஒரு உண் மையான அன்பு ஆகும். ஆனால் எந்த ஊரிலாவது சொந்த அண்ணனே அவருடைய த ங்கையை து டிக்க து டிக்க கொ லை செய் துவிட்டு யாரு க்கும் தெரியாதது போல் இருபகளா. அவன் அவன் கொ லை செய் துவிட்டு நடித்து இருப்பதை போலீ சார் திகைத்து போய் நின்றனர் அவரை பார்த்து. மங்களூர்  சேர்ந்த பிரான்சிஸ் தனது 16 வயது மகள் பியோனாவை கா ணவில்லை என்று போலீ சாரிடம் புகார் கொடு த்து ள்ளார்கள் போலீ ஸாரும் அதை கேட்டு வழக்கு புரிந்து வந்த பெண்ணை தேடி வந்துள்ளார்கள்.

ஒரு கட்ட த்தில் அந்த பெண் இ ற ந்து போ னது தெரிய வந்தது. ஆனால் அவரது செல்போனில் இருந்து ஒரு ந பருக்கு தொ டர்ந்து மெசேஜ் அனுப்பி இருப்பது அவர்களுக்கு அ திர் ச்சியை ஏற் படுத்தி யுள்ளது. அந்த வகையில் அந்தப் பெண் இ றந் ததற்கு பிறகு அவன் உ டன் பிறப்பான சகோதரன் மீது போலீ சாருக்கு சந்தேகம் எழுந் துள்ளது. அந்தப் பெண்ணின் அண்ணன் சாம்சன் என்ற ஒரு பெண்ணை கா தலித்து வந்துள்ளார்.

அந்த பெ ண்ணை கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ராஜேஷ் என்ற ஒரு வாலிபர் அந்த பெ ண் பா லி யல் துன் புறு த்தல் செய்ய ப்பட் டுள்ளார். அதனால் அவரின் அண்ணன் ம து போ தை க்கு அ டிமை யாகி உள்ளார் மற்றும் செல்போனுடன் அவர் கஞ்சாவுக்கு அடிமையாகி உள்ளார்.அவர் என் தந்தையை அவனுடைய செல்போனை பறித்து க்கொண்டு அவருக்கு வாழ்க் கையின் தத் துவ ங்களை சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டு இருந்துள்ளார்கள.

அதேநேரம் த ங்கை பியானோ மட்டும் செல்போன் பயன்படுத்துவது சாம்சனுக்கு பி டிக்காமல் இருந்து வந்து ள்ளது. இதுகுறித்து போலீ ஸாருக்கு தெரியவந்ததும், அவரிடம் தீ விரமாக வி சாரணை நடத்தினர். அப்போது சொ ந்த தங்கை பியானோவோடு ஏற்பட்ட வாக் குவா தத்தால் அவரை அவரது அண்ணனே சு த்திய லால் அடி த்து கொ லை செ ய்ததும்.

அவரை வீட்டில் இருந்து 25 கிலோ மீட்டர் தள்ளி உள்ள இ டத்தில் புதை த்தி ருப்பதும் தெரிய வந்தது. அவரது ஆண் நண்ருக்கும் அவர் தொடர்ந்து செல்போனில் மெஜேஜ் அனுப்பி வந்தி ருக்கிறார். சாம்சன் கூறிய இ டத்தில் தோ ண்டிப் பார்த் தபோது பி யா னோவின் எலு ம்புக் கூடு களே கிடைத்தன. இந்த வழக்கில் அவரது அண்ணன் சா ம்ச னையும் போலீ ஸார் கை து செய்துள்ளனர்.

Comments are closed.