அடிக்க வந்த அம்மாவிடம் இருந்து தம்பிக்கு ஆதரவாக நின்ற குட்டிதேவதை..!! நெ ஞ்சை உ ருகவை க்கும் ஒரு பா சமான வீடியோ..!!

உலகில் மிகப்பெரிய வ லி மை யுள்ள விசயம் என்ன தெரியுமா ‘பா சம்’. அதில் அக்கா, தம்பி பாசம் என்பது வா ர்த்தை களால் விவ ரிக்கவே முடியாது. தன் தா ய் வயி ற்றில் கருவை சுமக்கும் போதே, முதல் குழந் தையாக இருக்கும் பெ ண் குழ ந்தை தம் பியின் வரவுக்கு துள்ளித் து டி ப் பா ள். பல இல்ல ங்களில் தம்பி பாப் பாக்க ளுக்கு இரண்டாவது தா யா கவே மாறி இருப்பாள் அ க்கா. ப ள்ளிக் கூடத்துக்கு கையை பிடித்து அ ழைத் துச் செல்வது, கா லையில் குளிப்பாட்டி, டிரஸ் செய்து விடுவது என தம்பிகளின் அழகிய பொழுதுகளில் அக்காக்களின் கைவண்ணமும் இருக்கும்.

அதனால் தான் ம ணம் முடிந்த பின்னர் தன் கணவர் இல்லத்துக்கு செல்லும் அக் காக்களை பிரிய முடியாமல் ஓவென்று   அ ழு கி ன் ற ன ர் தம்பிகள். இங்கும் அப்படித்தான். த ம்பி ஏதோ சி றி ய   த வ று   செ ய்துவிட்டான். இதனால்   கோ ப த் தில் அவனது அம்மா டி க்க வருகிறார். உடனே அவனது அக்கா, தம்பிக்கு அ ர ணாக நின்று தன் அம்மா அ டி க் கு ம் அ டி தம்பியின் மீது பட்டுவிடா தவாறு காப்பாற்றி நிற்கிறாள்.

குறித்த அந்தக் காட் சியைப் பார் க்கவே மிகவும் உணர் வுபூர்வ மாகவும், அக்கா தம்பி உறவின் மேன் மையை சொல்லு ம்படியும் இருக்கிறது. இதோ நீங்களே வீடியோவைப் பாருங்களேன்.

Comments are closed.