ம னைவியின் போஸ்ட்டரை பட்டசு கடையில் பார்த்த நடிகர் ஆர்யா..!! க டுப் பாகி செ ய்து கா ரியம்..!!

தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர் களால் romantic ஹீ ரோவாக ரசிக்க ப்படுபவர் நடிகர் ஆர்யா. இவர் இ ளம் நடிகை யான சாயீ ஷாவை கா தலி த்து சென்ற வருடம் தி ருமணம் செய்து கொண்டார். நடிகர் ஆர்யா தனது வா ழ்க்கை யில் சில குறி ப்பிட்ட வி ஷயங் களை தொடர் ச்சியாக செய்து வருபவர்.  அதில் ஒன்று தான் ஜிம் ஒ ர்க் அ வுட் . அப்படி நடிகர் ஆர்யா தொடர்ச்சியாக உட ற்பயி ற்சி செய்து வரும் ஜிம் மிற்கு இன்றும் சென்றுள்ளார்.

அப்போது ஜி ம் இருக்கும் இடத் தில் ப ட்டாசு க டை ஒன்று வை க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பட்டாசு கடையில் த னது ம னை வி சாயீ ஷாவின் போஸ்ட்டரை பார்த்த ஆர்யா, நேர டியாக அவர்களிடம் சொல்லாமல்,

க டுப் பி ல், ஜிம் உரி மையா ளர்களிடம் கூறி அதன்பின் அந்த பட் டாசு கடை உரி மையா ளர்க ளிடம் சொல்லி அந்த போஸ்ட்டரை அகற்றியுள்ளார்.

Comments are closed.