த ங்கத் தை விட ம திப்பு மிக்கது எங்கும் காணப்பட்டால் வீட்டிற்கு கொண்டு வாருங்கள்..!!

இன்று நீங்கள் பார்க்க போவது த ங்க த்தை வி ட மதி ப்பான ஒரு பொ ருளை பற்றித்தான்.. அதாவது அந்த செ டியின் மூ லம் அவ்வளவு ப யன்கள் கிடைக்கும் என்பதுதான் பொ ருள் சரி வாருங்கள் அதுபற்றிய குறிப்பை பார்க் கலாம் தங் கத் தை   வி ட   மதிப் புமிக்க து எங்கும் காணப் பட்டால் வீ ட்டி ற்கு கொண்டு வாருங்கள்கீழே இதைப்பற்றி முழு வீடியோ உள்ளது .

ரோஜாச் செடியை மாதிரியே குட் டியாச் சி ன்னதா அழகா இன்னொரு பூ இருக்கும். அது ‘டேபிள் ரோஸ்’. ‘பட்டன் ரோஸ்’னும் சொல்வாங்களோ.. இந்த டேபிள் ரோஸ் கடையில் கிடைக்காது.

எப்போ எங்க கிடைக்கும்னும் சொல்ல முடியாது.அவ்வளவு பலன்களை தரக்கூடிய இந்த செடியை பற்றி தான் இன்று பார்க்க போகிறோம்

Comments are closed.