அ வசர அவச ரமாக மருத்து வமனையில் அனுமதி க்கப்பட்ட நடிகை குஷ்பு..!! இப்படி ஒரு நிலை மையா.?

த மிழ்   திரையு லகில்   முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் நடிகை குஷ்பு. இவர் பல முன்னணி   நடிக ர்களுடன்   சேர் ந்து   ஏரா ளமான   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு தற்போது   அரசி யலில்   அதிக மாக   கவ னத்தை   செலு த்தி   வருகி ன்றார்.

 

அந்த வகையில் இவர்  பார திய   ஜனதா   க ட்சியின் தேசிய   மக ளிர்   ஆ ணைய   உறுப்பி னராக   இருந்து   வருகி ன்றார். மேலும், இவர் ட்விட்டர்    ஆ க்டிவா க   இருக்கும் நிலையில் தற்போது   மரு த்துவம னையில்   ப டுத்த   படு க்கை யாக   இருக்கும் நிலையில்

 

புகைப்படம் ஒன்றை    வெளி யிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில் நான்   சொ ன்னது   போல்   கா ய்ச்ச ல்   மோச மானது.? அது என்ன   பாதி த்துவி ட்டது. அதை   காய் ச்ச ல்   உட ல்   வ லி   மற்றும்   உட ல்   சோ ர்வு   ஏற்ப ட்டதால்   ஹைத ராபாத் தில்   உள்ள

 

அப்ப ல்லோ   மரு த்துவம னையில்   நான்   அனுமதி க்கப்பட் டுள்ளேன். தற்பொழுது நான்   படிப்ப டியா க   கு ணமா கி   வருகி ன்றேன். இன்னும் நிறைய தூரம் செல்ல வேண்டியது   இருக்கி ன்றது   என்று பதிவை   வெளி யிட்டு ள்ளார்.

 

அந்த பதிவை பார்த்த ரசிகர்கள்   மரு த்துவம னையில்   அனும திக்கப்ப ட்டது   பார் த்து   அதி ர்ச்சி யாக   உள்ளா ர்கள். மேலும், விரைவில்   கு ணமடை ய   வேண்டும் என்று   ரசிக ர்கள்   தங்க ளுடைய  கரு த்துக்க ளை   வெ ளியி ட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.