பே ச்சுலர் படத்தில் ஜிவி-யுடன் நடிக்க ம றுத்த நடிகை..!! நான் நடித்தி ருந்தால் இதெல்லாம் படத்தில் வராது.? வெளிப்ப டையாக பேசிய நடிகை..!!

109

சி னிமாவில்   சில   ஆண்டுக ளாக   பல   பிரப லங்கள்   நடிகர் ஆவதற்கு முன்பாகவே அவர்கள்   இயக்கு னராகவும், இசையமை ப்பாளராகவும்   அல்லது மற்ற   துறையி லிருந்து   அதன் பிறகு   சி னிமாவில்   வந்து   தன க்கென்று   ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ள்கின் றார்கள். அந்த வகையில்   இசையமை ப்பாளர்   ஜிவி பிரகாஷ் என்பவரும் ஒருவர்.

 

இவர்   ஆரம்ப த்தில்   இசையமை ப்பாளராக   இருந்து அதன் பிறகு தான் நடிகராக மாறியுள்ளார். அந்த நடிப்பில்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   வெ ளியாகி   உள்ளது. அந்த வகையில் 2021 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   பே ச்சிலர். இந்த திரைப்படம்   கதா நாயக

 

நடிகை திவ்யபாரதி என்பவர் நடித்து   சி னிமாவில்   அறிமுகமா கியுள்ளார். இந்த படம்   ம க்கள்   மத்தியில்   பெ ரியவர்   எதி ர்பார்க்க ப்பட்டு   வெளிவந்த பெரிய அளவு   சா தனை   படைத் துள்ளது. மேலும், பேச்சுலர்   திரைப்ப டத்தில்   ஜிவி பிரகாசுக்கு ஜோடியாக முதலில் நடிகை வாணி போதும் தான்   நடி ப்பதாக   திட்டமி ட்டுள் ளார்கள்.

 

அந்த வகையில் இவரிடம் கதை   சொ ல்லும்   பொழுது இந்த   பட த்தில்   அதி கமா ன   படுக் கையறை   காட்சிகள்   நெரு க்கமா ன   காட்சிக ளும்   முத்த   காட் சிகளும்   இடம்பெற்று இருக்கின்றது. அதன்   காரண மாகத்தான்   நான் இந்த   திரைப்ப டத்தை  வேண்டாம் என்று   நி ராகரித்து ள்ளேன்.

 

மேலும், நான் அந்த   பட த்தில்   நடித்தி ருந்தால்   சில காட்சிகள்   என க்காக   ஏற்க னவே   மாத்த சொல்லி   இ ருப்பேன். ஆனால், இயக்குனர் அப்படி செய்ய எனக்கு   விரு ப்பம்   கி டையாது. ஏனென்றால், ஒரு படத்தின் முழு   க தையும்   இயக்குனர்   சுத ந்திரத் தில்   தான் எடுக்க வேண்டும்.

 

அப்பொழு துதான்   அந்த திரைப்படம் நல்ல ஒரு   வெ ற்றி   படமாக வேண்டும் அதன்   காரண மாகத்தான்   நான் அந்த படத்தில் இருந்து   வி லகி   வி ட்டேன்   என்று   கூறியு ள்ளார். அதன் பிறகு தான் நடிகை திவ்ய பாரதியை அந்த   கதாபா த்திரத்தில்   நடிக்க வைத்து நல்ல ஒரு   வெ ற்றி   ப டமாக   கொடு த்துள் ளார்கள்…

 

Comments are closed.