நடிகை மீரா கிருஷ்ணனின் குடு ம்ப புகைப்ப டத்தை பார்த்து ள்ளீர்களா.? மக னையும் சினிமாவில் அறிமு கப்படுத் திவிட்டாரே..!! புகைப்ப டங்கள் உள்ளே..

526

த மிழ்   சி னிமாவில்   திரைப்பட   நடி கையாகும்   தொலை க்காட் சி   சீ ரியலில்   நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருப் பவர்   தான் நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் என்பவர். இவர்   ஆரம்ப த்தில்   தூ ர்தர்ஷ ன்   என்ற   நிகழ் ச்சியின்

 

மூ லம்   தனது   வாழ் க்கை   பய ணத்தை   தொ டங்கியுள் ளார். அதன் பிறகு சன்   தொலைக்காட் சியில்   செய்தி   வாசி ப்பாள ராக   இருந்து   வந்துள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இது   மட்டுமி ல்லாமல்   இவர் பாடகி, நடிகை போன்ற பல திற மைகள்    கொண் டு   உ ள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் கடந்த சில   ஆண் டுகளாக   சி னிமா   பிரப லங்கள்   தங்க ளுடைய   கு டும்ப   புகைப்ப டத்தை   இணை யதளங்க ளில்   வெ ளியிட் டார்கள். அந்த வகையில்   க ணவர்   மக ன்   என்று   குடும் பத்து டன்

 

நடித்துக்   கொண் ட   பு கைப்ப டத்தை   நடிகை மீரா கிருஷ்ணன்   இணை யதள த்தில்   வெளியி ட்டுள் ளார். அந்த வகையில் இவரது   மக ன்   ஆதித்யா என்பவர் விஜய்   தொ லைக்காட் சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட

 

சூப்பர் சிங்கர் என்ற   நிகழ்ச் சியில்   போட்டி யாள ராக   கலந்து   கொண் டுள்ளார். இந்த வகையில் இவரது   கு டும்ப   புகை ப்படம்   தற்போது   இணைய த்தில்   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   தீயா ய்   பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.