பிரசா ந்துக்கு இரண்டாம் திரும ணம் ரெடியா.? அவரது தந்தை வெளி யிட்ட தகவல்..!! திரும ணம் செய்யப் போவது இந்த பிரப லத்தையா.?

தமி ழ்   சி னிமாவில்   90   காலக ட்டத்தில்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகராக வலம் வந்து   கொண்டிரு ந்தவர்தான்   நடிகர் பிரசாந்த் என்பவர். அந்த சமயத்தில் நடிகர் பிரசாந்தின் படத்திற்கு என்ற ஒரு தனி ரசிகர்கள்   கூ ட்டமாக   அலைமோ தியது   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இவரது நடிப்பில்   கடை சியாக   வெளிவந்த   திரை ப்படம்   வி ன்னர்.

 

அதன் பிறகு இவருடைய   மா ர்க்கெட்   அப்படியே   கு றைந் து   விட்டதாக   கூற ப்படுகி ன்றது. அதன் பிறகு சரியான பட   வாய் ப்பு   வராமல் தவித்து   வந்து ள்ளார். அதன்   கார ணமாக   தெலுங்கு   சி னிமா   பக்கம் சென்று துணை   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்.

 

மேலும், இவர் தொடர்ந்து நல்ல   க தைகளை   தேர் ந்தெடு த்து   ஹீரோவாக நடித்து   வந்திரு ந்தால்   கண்டி ப்பாக   நடிகர் விஜய் அது போன்ற   நடிகர்க ளுக்கு   இணை யாக   இவரும்   போட் டியாக   இருந்து இருப்பார் என்றுதான் பலரும் கூறி   வருகின் றார்கள்.

 

மேலும், இவரது மார்க்கெட்   குறை வதற்கு   அவரது   திரும ணமும்   ஒரு காரணம் என்று   கூறப்படு கின்றது. அந்த வகையில் பிரபல   தொ ழிலதிபரி ன்   மக ள்   கிரக லட்சுமி என்ற   பெ ண் ணை   தி ருமண ம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இவர் இதற்கு   முன்பா கவே   பதிவு   தி ரும ணம்   செய்து   உள் ளவர்   என்பதை

 

ம றை த்து   பிரசாந்தை   திரும ணம்   செய்து  கொண் டுள்ளார். இந்த பிரச்சனை பெரிய அளவு முடித்து அதன் பிறகு   வி வா கரத் து   பெற்று   பி ரிந்து   வி ட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து அவரது தந்தை தியாகராஜன் ஒரு   பேட் டியில்   பேசும் பொழுது   பி ரசாந்த்   திரும ணம்   குறித்து

 

அவர்   பேசியு ள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   பிரசாந்த்   திரும ணம்   வாழ் க்கை யில்   வி வாக ரத்தி ல்   முடி ந்து   விட் டது. மேலும்,   கா த ல்   திரும ணம்   செய்து இருந்தால் சந்தோசமாக   இருந்தி ருப்பார்   என்று நான்   யோசி த்து   உள்ளேன்.

 

அவனுடைய   வாழ் க்கை   வீ ணாக ருக்கு   நானும் ஒரு   கார ணமாகி   வி ட்டேன்   என்று சொல்லிக்   கொண் டிருக்கும்   பொழுது இரண்டாம்   திரும ணம்   அடுத்த மாதம்   இரு க்கலாம்   என்று அவரது தந்தை   தெரிவித் துள் ளார். இந்த தகவல் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.