வாரிசு நடிகரை அடியோ டு வெறு க்க நினைக்கும் திரையுலகம்..!! எத்தனை படத்தில் நடி த்தாலும் நிரந்தர இடம் இல் லாமல் தவி க்கும் நடிகர்..!!

461

சி னிமாவில்   ஏரா ளமான   வாரிசு நடிகர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். ஆனால், அது அனைவருமே   ம க்கள்   ம த்தியில்   தனக்கெ ன்று   ஒன்று   அங்கீகா ரம்   பிடிக்க முடியாமல் ஒரு சிலர்   சி னிமாவை   விட்டு விலகி   உள்ளா ர்கள். ஆனால், ஒரு சிலர்   வா ய்ப்பு   வரும் வரை தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகி ன்றார்.

 

அந்த வகையில் பல   ஆண்டு களாக   போ ரா டி   வேறுபாடுதான் நடிகர் அருண் விஜய் என்பவர். இவரது நடிப்பு   சமீப த்தில்   வெளிவந்த திரைப்படம் தான் யானை. இந்த   திரை ப்படம்   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற்றது.

 

இதனை தொடர்ந்து சமீபத்தில் அவர்   உற் ற   பக்க த்தில்   போ ட்ட   ஒரு பதிவு   ப லரையும்   குழ ப்ப த்தில்   ஆ ழ்த்தியு ள்ளது. அது   என்னவெ ன்றால்   மௌனம் தான் பெரிய   ப ழத்தின்   ஆ தாரம்   என்று   குறிப்பி ட்டுள்ளார். அவர்   மறைமு கமாக   யாரை   சொல்கி ன்றார்   என்று பலருக்கும்   தெரியவி ல்லை.

 

பல   திரைப்பட ங்களில்   இன்னும் ஒளி வராமல் பல   பி ரச்சி னைக ள்   இருந்து வருகின்றது. மேலும்,   சி னிமா   உலக மும்   இவரை   ஒது க்குவ தாக   ஒரு   படுகி ன்றது. அதன்   கார ணமாக   கூட இவர் இந்த பதிவை போட்டு உள்ளார் என்று ரசிகர்கள்   தெ ரிவித் து   வருகின் றார்கள். மேலும்,   த ன்னுடைய   அப்பா

 

பல   ஆண் டுகள்   சி னிமாவில்   இருந்தா லும்   என்னால் பெரிய ஒரு இடத்தை பிடிக்க   முடி யவில்லை   என்று   கூறியு ள்ளார். தடுத்து நடிக்கும்   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   நல்ல   வெ ற்றி   படமாக   அமை ந்து   ரசிகர்கள் இடம் நீங்க இடம்   பி டிக்க   வே ண்டும்   என்று அவர்   தெ ரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.