கே.ஜி.எஃப் படம் நடிகை ரவீனாவின் மகள் யார் தெரியுமா.? என்னது, தமி ழ் சினிமாவில் இத்தனை படத்தில் நடித்து ள்ளாரா.?

53

சி னிமாவில்   தற்போது நடிக்கும் பல நடிகைகள் அவர்கள் முதல்   திரைப்பட த்திலேயே   ஒரு சில பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்று   வருகின் றார்கள். ஒரு சில நடிகைகள் பல   ஆண் டுகள்   சி னிமாவில்   நடித்தும் அவருடைய   தி றமை   வெழியே   தெரி யாமல்   இருந்த நிலையில் நல்ல ஒரு வெற்றி   திரை ப்படத்தி லிருந்து

 

அவர்களது   கதாபா த்திரம்   பெரிய அளவில்   பேச ப்படும்   அந்த வகையில் கே.ஜி.எப் இரண்டாம்   பாக த்தில்   பிரதமர்   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   மி ரட்டி   இருப்பவர் தான் நடிகை ரவீனா டான்டன். அந்த திரைப்படம்   இ ந்தியா   முழுவதும் சூப்பர்   ஹி ட்   படமாக   அமைந் துள்ளது.

 

மேலும், இந்த திரைப்படம் பெரிய அளவு   சா தனை   படை த்தது. அந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இவருக்கு நல்ல   ந டிப்பு   தி ற மையை   இருக்கி ன்றது   என்று   பாரா ட்டுக்கள்   பலராலும்   கூறப்பட் டுள்ளது. இப்படி ஒரு நிலையில் இவரது   மக ள்   ரஷா அவரது   புகை ப்படம்   இணைய த்தில்   வைர ளாகி    வருகின் றது.

 

அந்த வகையில் சமீபத்தில் அவரது   பதினெ ட்டாம்   வயது பிறந்த நாளை   கொ ண்டாடியு ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து விரைவில்   சி னிமாவில்   நு ழைவார்   என்று ரசிகர்கள்   எதிர்பார் த்துக்   கொண் டிருக்கி ன்றார்கள்.

 

இப்படி நிலையில் இன்று அவரது   மக ளுடன்   ஏர்போ ர்ட்டில்   வந்து   கொண் டிருக்கும்   போது பல ரசிகர்கள் அவருடன் புகைப்படம்   எடு த்துக்   கொண்டி ருந்தார்க ள். அந்த சமயத்தில் ஒரு நபர் எடுத்த வீடியோ தான்   தற்பொ ழுது   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.