இந்த புகைப்ப டத்தில் இருக்கும் சிறுமி யார் தெரிகி றதா.? இந்திய சி னிமாவை கலக்கும் பிரபலமே இவர்தான்..!!

பாலிவுட்   சி னிமாவில்   90   காலகட் டத்தில்   தவி ர்க் க   முடியாத முன்னணி நடிகையாக    திகழ் ந்து   வந்தவர்தான் நடிகை மனிஷா கொய்ராலா. இவர் பல முன்னணி நடிகருடன் ஜோடி சேர்ந்து பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பாம்பாய், இந்தியன், முதல்வன், ஆளவந்தான், பாபா போன்ற   ஏரா ளமான   திரைப்ப டத்தில்   கதா நாயக   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அது அதன் பிறகு இவர்   ஹி ந்தி   சி னிமாவில்

 

அதிகமான கவனத்தை   செலு த்தி   வந்துள்ள   நேர த்தில்   திரும ணம்   செய்து   கொண் டு   சில   கால ங்கள்   பெரிதாக   எந்த ஒரு   வாய் ப்பு   கிடை க்காமல்   தவி த்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு அந்த   சமய த்தில்   இவருக்கு   கேன்சர்   நோ யால்   பாதி க்கப்ப ட்டு   அதிலி ருந்து   மீண்டு

 

சி னிமாவில்   நடிக்க   ஆரம்பி த்தார். அந்த வகையில்   குணச்சி த்திர   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது   சி னிமாவில்   பிரப லங்கள்   ஆனவ ர்கள்   தங்க ளுடைய

 

சிறுவ யது   புகை ப்படமோ   அல்லது   கு டும்ப   புகை ப்படமோ   இணை யதளங்க ளில்   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை மனிஷா   கொ ய்ராலா   தனது   சிறுவ யது   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு ள்ளார்…

 

Comments are closed.