25 வருடத்திற்கு பின் புகைப்படத்தை வெ ளியிட்ட பெப்சி உமா.. கொ ஞ்சம் கூட அடையாளம் மா றாமல் இருக்கும் பெப்சி உமா.?

230

90களில் முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   இணையான ரசிகர்களே கொண்டவர் தான்   தொகு ப்பாளனி   பெப்சி உமா 25   வருடங்க ளுக்குப்   பிறகு தற்போது   நிகழ் ச்சி   ஒன்றில் கலந்து   கொண்டு ள்ளார். சன்   தொலைக்கா ட்சியில்   உங்கள் சாய்ஸ் என்ற

 

ஒரு   நிகழ் ச்சியை   15 ஆண்டுகள் ஒருவராக   தொ குத் து   வழங்கி   வந்துள் ளார். அதில்   ரசிகர்க ளிடம்   தொலைபே சியில்   உரையா டுவது   அவர்களிடம் எந்த ஒரு   சலி ப்பும்   இல்லாமல் சக தோழி போன்று   பழ கக்   கூ டியவர்.

 

மேலும், இவருடைய   க ம்பீரமா ன   குர ல்   சி ரிப்பு   அழகை   இவற் றையும்   வர்ணி க்க   ஒரு ரசிகர்கள்   கூ ட்டமை   இருந்து வந்துள்ளது. மேலும், அவர் அந்த ஒரு   நிகழ் ச்சியை   தவி ர   வேறு எந்த ஒரு   நிகழ் ச்சியும்   தொ குத் து   வழங் கியதில்லை.

 

அதன் பிறகு 25   வருடங்க ளாக   எந்த   நிகழ்ச் சியிலும்   தலை   காட் டாமல்   இருந்து   வந் துள்ளார். சமீபத்தில் உறுதி வழங்கும்   நிகழ் ச்சி   ஒ ன்றில்   கலந்து   கொண்டு ள்ளார். அந்த வகையில்   செய் தி   வாசி ப்பாளர்   ரத்னா

 

சன் டிவியில்   ச மைய ல்   நிகழ் ச்சிகளை   தொ குத் து   வழ ங்கிய   தொகு ப்பா ளரும்   விஜய் சாரதி ஆகிய இரண்டு   பிரப லத்துட ன்   இ வ்வி டம்   எடுத்துக்   கொ ண்ட   புகைப் படம்   தற்போது   இணை யத்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.