நடிகை மீரா ஜாஸ்மினின் க ணவர்.. பலரும் பார் த்திராத அவர்களது தி ருமண புகைப்படம் இதோ..

சி னிமாவை   பொருத்தவரை ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   நல்ல ஒரு வெற்றி திரைப்பட கொடுத்து   அடுத் தடுத்து   பல  திரைப்பட ங்களில்   நடித்த   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகையாக   வந்தவ ர்கள்   அதன் பிறகு   ச ரியான    பட   வாய் ப்புகள்   கிடைக்காமல்   சி னிமாவை   விட்டு பலரும் விலகி   இருக்கி ன்றார்கள்.

 

அந்த வகையில்   ம லையாள   சி னிமாவில்   இருந்து   த மிழ்   சி னிமாவில்   பலரும் தனியிடம் எடுத்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை மீரா ஜாஸ்மின் என்பவரும் ஒருவர். இவர்   மலை யாள   சினிமா உலகில் அதிகமான   சம்ப ளமாகும்   நடி கைகளின்   ஒருவராக வளம் வந்து   கொண்டி ருந்தார்.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   2002 ஆம் ஆண்டு நடிகர் மாதவன் நடிப்பில் வெளிவந்த ரன் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   நடிகையாக அறிமுகம்   ஆகியு ள்ளார். அந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   இவர்   தமி ழ்   சி னிமாவில்   தன க்கென்று

 

ஒருவர்   ரசிக ர்கள்   பட்டா ளத்தை   உ ருவாக்கி   உள்ளார். அந்த திரைப்படம் சூப்பர்   ஹி ட்   படமாக   அமை ந்ததை   தொடர்ந்து இவருக்கு   அடுத்த டுத்து   ஏரா ளமான   பட   வாய் ப்புகள்   வரத்   தொடங்கி யுள்ளது.

 

அதன் பிறகு இவர் பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   சேர்ந்து   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு நடித்த ஒரு சில   திரைப்ப டங்கள்   ச ரியான   எதிர்பார் த்த   அளவு வெற்றி   கொடு க்காத   காரணத் தினால்   சி னிமாவில்   இருந்து சில ஆண்டுகள்   வி லகி   இரு ந்தால்   தற்போது மீண்டும்   சி னிமாவில்   நடிக்க   ஆரம்பித் துள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இவர் 2014 ஆம் ஆண்டு   து பாயில்   பிரபல   இ ன்ஜினியர்   ஒருவரை இவர்    திரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார். அந்த வகையில் தற்போது அவரது   திரும ணத்தில்   எடுத்துக் கொண்ட பலரும்   பார் த்திராத   அழ கிய   ஜோடியின் புகைப்படம் தற்போது   இணைய த்தில்   வெளியா கியு ள்ளது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.