சினிமாவில் வாய் ப்பு குறைந் தவுடன் சீரியலில் நடிக்க ஆரம்பி த்த இயக்குனர்..!! அட க்கடவுளே, இந்த பிரப லத்திற்கு இப்படி ஒரு நிலையா.?

128

சி னிமாவை   அவரை   ஆரம்ப த்தில்   இயக்குன ர்களாகவோ   அல்லது மற்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடித் தவர்கள்   சரியான பட   வாய் ப்பு   கிடைக்காத   காரண த்தினால்   பலரும்   சி னிமாவை   விட்டு விலகி   விடுகின் றார்கள். ஒரு சிலர் மட்டும்   சி னிமாவில்   நடிக் கவில்லை   என்றால் என்ன சீரியல் பார்க்கும் சென்று   நடிக் கலாம்   என்று

 

பலரும் சீரியல் பக்கம் வந்து   கொண் டிருக்கி ன்றார்கள். அந்த வகையில்   மூ த்த   இயக்குனரும் பிரபல நடிகருமான எஸ் ஏ சந்திரசேகர் என்பவரும் ஒருவர். இவர் தற்பொழுது   சி ன்ன   தி ரையில்   நடிக்க   து வங்கி   உள்ளார்.

 

அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சிகள்   விரைவில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய இருக்கும் சீரியல் ஒன்று தான்   கி ழக்கு   வாசல். இந்த சீரியலில் நடிகர் ராதிகா   தயாரி க்கும்   இந்த சீரியலில் ஆனந்த் பாபு, சஞ்சீவ், ரேஷ்மா உள்ளிட்ட பல   சின்னத் திரை   நட்சத்தி ரங்கள்   நடிக்க   ஒப்ப ந்தமாகியுள் ளார்கள்.

 

அந்த வகையில் இவரும் இந்த   சீ ரியலில்   நடித்த   போ வதாக   அதிகா ரப்பூர்வ மான   அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்து பல ரசிகர்கள்   சி னிமாவில்   வா ய்ப்பு   கிடை த்தவுடன்

 

நீங்க ளும்   சின்ன த்திரை   பக்கம் சென்று   விட்டீ ர்களா   என்று பலரும்   தங் களுடைய    கருத் துக்களை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் அவர்கள்   எடுத் துக்கொண்ட   புகைப்படம் தற்போது   இணைய த்தில்   தீ யாய்   பரவ ப்பட்ட   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.