கிடைத்த வாய் ப்பை பயன்ப டுத்திக் கொ ள்ளாத நடிகர்..!! வளர் ந்து வரும் நேரத்தில் ஓவ ராக பேசிய நடிகர்..!!

கடந்த, சில   ஆண் டுகளாக   சின்ன த்திரை   நிகழ் ச்சியில்   மூ லம்   பிரபலமாகி அதன் பிறகு அவர்கள்   வெள்ளித்தி ரைகள்   வந்து படங்கள் நடித்து தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   பலரும் படித்துக்   கொண்டி ருக்கின் றார்கள். இப்படி நிலையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   பரவால   நிகழ் ச்சியாக   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வந்தது தான் பிக் பாஸ்.

 

இந்த   நிகழ் ச்சி   நான்கில்   போட்டி யளராக   கலந்து கொண்டு   டை ட்டி ல்   வின் னரானவர்   தான் ஆரி என்பவர். இவர் இந்த பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சிகள்   மூ லம்   மிகப்பெரிய அளவு   ரசிக ர்களை   பெற்று ள்ளார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

இந்த   நிகழ் ச்சிக்கு   பிறகு இவர்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டத்தின்   நடி ப்பார்   என்று   எதிர்பார் க்கப்ப ட்டது. ஆனால், ஒரு   திரை ப்படம்   கூட அவர்    கதாநா யகராக   பிக் பாஸ்    நிகழ் ச்சிக்கு   பிறகு   நடிக் கவில்லை   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இந்த   நிகழ் ச்சியில்   ஜெயி த்தவுட ன்   இவருக்கு

 

பல   இயக்கு னர்கள்   கதை சொல்ல   வந்துள் ளார்கள். ஆனால், ஆரி அந்த கதைகளில்   அதிக மான   மாற் றங்கள்   செய்ய சொல்லி உள்ளார். மேலும்,   திரைப்ப டத்தில்   வசன ங்கள்   உள்ளிட்ட பல   விஷ யத்தில்   அவர் மாற்றம் செய்த   காரண த்தினால்   இயக்குனர்கள் இது   வேலை க்காகாது   என்று   போ ய்விட்டா ர்கள்.

 

அந்த வகையில்   வலர் ந்து   வரும்   நேர த்தில்   இப்படியா செய்வது என்று   ரசிக ர்கள்    இவரை    தி ட்டி   வருகின் றார்கள். இப்படியே போனால் கூடிய விரைவில்   சி னிமாவை   விட்டு விலகி   விடுகி றார்கள்   என்று பல ரசிகர்கள்   தங்க ளுடைய   கருத்து க்களை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.