கமலுடன் ஒரு நாலாவது இருக்க வேண்டும்.? இளம் நடிகைக்கு வந்தா ஆசை.. அதற்காக இப்படியெ ல்லாமா ஆசைப்ப டுவது.?

482

தமி ழ்   சினிமா உலகில்   குழ ந்தையின்   பத்திரமாக அறிமுகமாகி அதன் பிறகு இன்று வரையும்   தவிர் க்க   முடியாத நடிகராக   தமி ழ்   சினிமா   மட்டும ல்லாமல்   இ ந்திய   சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் உலக நாயகன் கமலஹாசன் என்பவர். இவர் தனது   சிற ப்பான   நடிப்பின்

 

மூ லம்   இன்று வரை   ம க்கள்   மத்தியில் இடம்   பிடித்து ள்ளார். மேலும், மற்ற நடிகர்கள் நடிக்க முடியாத   கதாபாத்தி ரத்தை   கூட   சிற ப்பாக   நடித்து    கொடு ப்பவர். மேலும், இவரது நடிப்பில்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   வெளிவந்து   ம க்களை   கவன த்தில்   உள்ளது. இப்படி ஒரு நிலையில் சமீபத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ்

 

இயக்க த்தில்   கமல் நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான் விக்ரம். இந்த   திரை ப்படம்   பெரிய அளவில்   வசூ ல்ராஜா   ரீதியா கவும்   பாரா ட்டுகளை   பெற்று   வந்து ள்ளது. இப்படி நிலையில் இவருடன் சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   ஆவது நடித்து விட வேண்டும் என்று பல   இ ளம்   நடிகர் முதல் பெரிய நடிகர் என பலரும்   ஆசை ப்பட்டு   வருகின் றார்கள்.

 

இப்பொழுது நிலையில் கோப்ரா, கெ ன்னடி   கி ளப்   போன்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   பிரப லமானவர்   தான் நடிகை மீனாட்சி கோவிந்தராஜன் என்பவர். இவர் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பொழுது நடிகர் கமலஹாசனை பற்றி   வெளிப்ப டையாக   அவர் அதில்   பேசியு ள்ளார்.

 

அது   என்னவெ ன்றால்   எனக்கு அவரை மிகவும்   பிடி க்கும். அவருடன் ஒரு   படத்தி லாவது   நடித்து விட வேண்டும் என்று எனக்கு   ஆ சை. அது மட்டும் அல்லாமல் கமலுடன் ஒரு   நா ளாவது   அவருடைய   உதவி யாளராக   நான்   பணியா ற்ற   வேண்டும்

 

ஏனென் றால்   அவர்   பட த்திரு க்காக   என்னவெ ல்லாம்   செய்கி ன்றார்   என்று நான் அவருடைய   பக்க த்தி லிருந்து   நான் பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு மிகவும்   ஆ சை   என்று   சமீப த்தில்   கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் நடிகை மீனாட்சி   கோவி ந்தராஜன்   தெரிவி த்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.