சிவாவை சினிமாவில் வளர விடாமல் தடு த்த சினிமா குடும்பம்..!! வெளிவந்த பல வருட ரகசி யம்..!!

தொலைக்காட்சி   தொகுப்பா ளராக   பணியாற்றி   ம க்கள்   மத்தியில்   பிரபலமா னவர்தான்   நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் என்பவர். இவர் 2012 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த மெரினா என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   நடிகராக   தமி ழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து

 

இவர் பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டங்களில்   கொடுத்து குறுகிய   காலகட்ட த்திலேயே   முன்னணி நடிகர் என்ற இடத்தை   பிடித்து ள்ளார். அதனால் சில சினிமா   பிரப லங்கள்   வராது   வள ர்ச்சியை   பார்த்து   பொ றாமைப்படு வதாக   சமூக   வலைத்த ளத்தில்

 

பல   தகவ ல்களை   வெளி யாகிக்   கொண்டி ருக்கி ன்றது. இவர்    சி னிமாவிற்கு   வந்த ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   ஒரு பிரபல தயாரிப்பு   நி றுவனம்   நான்கு    திரைப்ப டத்தின்   நடிப் பதற்கு   ஒப்ப ந்தம்   பெ ற்றுள்ளா ர்கள். அந்த நிறுவனம் சிவகார்த்திகேயனிடம் நான்கு    திரைப்பட த்திற்கான   படமும் கொடுத்து

 

சில   ஒப்ப ந்தங்கள்   போட் டுள்ளா ர்கள். அதில் நான்கு   திரைப்பட த்தையும்   முடிக்கும் வரை நீ எந்த ஒரு   திரைப்ப டத்திலும்   நடிக்க கூடாது என்று   தெரிவி த்துள் ளார்கள். அதனால் நடிகர் சிவகாசி எனும் எந்த ஒரு    திரைப்பட த்திலும்   நடிக்காமல் இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு படம் எடுக்க   தா மதமான   காரண த்தினால்   அவர்   வா ங்கிய   அட்வா ன்ஸ்   திருப்பி கொடுக்க   முன்வந்து ள்ளார். ஆனால், அந்த   நி றுவனம்   அந்த   பண த்தை   வா ங்காமல்   மரு த்து   வந்துள் ளார்கள். அதனால்,   இருவ ருக்கும்   இடையே பெரிய   பிரச்ச னையை   ஏற்பட்டது.

 

அதன் பிறகு நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இந்த   பி ர ச்ச னையை   முடிப்பத ற்காக   ஒரு சில   பிரபல ங்களிடம்   உதவி கேட்டு அதன் பிறகு இந்த   பி ரச்சனை யை   முடித்து ள்ளதாக   பிரபல   பத்திரி கையாளர்   ஒருவர் சமீபத்தில் இந்த தகவலை   இணைய த்தில்   வெ ளியிட்டு ள்ளார்…

 

Comments are closed.