முத்தம் கொடு த்தால் வாய்ப்பு தருவேன்.? பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் நடிகையிடமே வேலையை காட் டிய பிரபலம்.? பதிலுக்கு நடிகை செய்த காரி யம் இதோ..

300

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   சி னிமாவில்   பல   நடிகைக ளுக்கு   அ ட் ஜஸ்ட் மென்ட்     பி ரச் சனை   அதிகமாகி கொண்டே போகின்றது. அதனை பல நடிகைகள்   வெளிப்ப டையாக   கூறி   வருகின் றார்கள். இப்பொழுது நிலையில் விஜய் டிவி ப்ரோப்லம் ஒருவருக்கு   அ ட்ஜஸ் ட்மெண் ட்   பி ரச்ச னை   வந்துள்ளது.

 

அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   மு க்கிய   தொடராக ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருவது தான் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ். இந்தத் தொடர் நான்கு அண்ணன்   தம் பிகளை   மை யமாக   வைத்து அவர்களது   குடும்ப த்தில்   நடக்கும்   பிர ச்சனை யை   வைத்து ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருகி ன்றது.

 

அதில் நான்காவது   த ம்பியாக   இருப்பவர் தான் கண்ணன் இவரது   ம னைவி யாக   ஐஸ்வர்யா என்ற   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்தவர் தான் வி ஜே தீபிகா என்பவர். அவருக்கு முன்பதாக சாய் காயத்ரி என்பவர் நடித்து   வந்து ள்ளார். அதனை தொடர்ந்து தற்போது மீண்டும் வி ஜே தீபிகாவின் நடித்த   வருகி ன்றார்.

 

இவர் சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் நான் ராகவா லாரன்ஸ்   திரைப்ப டத்தில்   அவருக்கு தங்கையாக   நடிப்ப தற்கு   ஆ டிசன்   சென்று ள்ளேன். அப்பொழுது ஒரு அறையில் ஒரு நபர்   த விர   வேறு யாரும்   கிடை யாது. அந்த நபர் என்னிடம் வந்து

 

இந்த   திரைப்ப டத்தில்   மு த்தம்   காட்சி   இரு க்கின்றது. அதனால் அதை நீ என்னிடம் செய்து காட்ட வேண்டும் என்று   கூறியு ள்ளார். அதற்கு நான் இப்படி ஒரு   கதாபாத் திரத்தில்   நான் நடிக்க மாட்டேன் வேறு   கதாபா த்திரம்   இருந்தால்   கொ டுங்க ள்   என்று   கேட்டு ள்ளேன்.

 

அதற்கு அந்த நபரை உனக்கு   மு ன்பாக   எட்டு   பெ ண்க ள்   வந்து என்னை   மு த்தமி ட்டு   தான் சென்று   உள்ளா ர்கள். ஆனால், உனக்கு மட்டும் என்ன என்று   கே வ லமா க   பேசி   உள் ளதாக   நடிகை தீபிகா   தெரிவி த்துள் ளார்…

 

Comments are closed.