மோச டி வழக்கில் சிக்கிய பிரபல நடிகர்..!! அதிலிருந்து தப்பி ப்பதற் காக திடீரெ ன்று தலைம றைவான நடிகர்..!!

கடந்த, சில   வருடங்க ளாக   சி னிமாவை   சேர்ந்த ஒரு சில   பிரப லங்கள்   பண   மோ சடி   செய்து வருகின்றார்கள். அப்ப டியே   நிலையில் சற்று முன் பிரபலம் ஒருவர்   சி க்கி   உள்ளார். சென்னை அமைந்த கரையை தலைமை   இட மாகக்   கொண்ட   செயல்ப ட்டு   வந்த

 

ஆருத்ரா   கோல் ட்   நிறுவ னத்தில்   முதலீடு   செய் பவர்க ளுக்கு   20 முதல் 30% வரை   கூ டுதல்   வட்டி தருவதாக   அறிவி த்திருந் தார்கள். இதனை நம்பி பல  லட்ச க்கணக்கு   ஒரு முதலீடு செய்து   ஏமா ந்துள்ளா ர்கள்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இந்த   நிறுவ னத்தின்   இயக்குனரும் பாரதிய ஜனதா கட்சி   நி ர்வாகியு மான   ஹரிஷ் மற்றும் இயக்குனர் மாலதி ஆகிய இருவரும்   பொ ருளாதா ர   கு ற்றப்பி ரிவு   போ லீ சா ர்   கடந்த வாரம் இவர்களை   கை து   செய்து   நீதிம ன்றத்தி ல்   ஒப்ப டைத்துள் ளார்கள்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து அந்த   வி சா ர ணையி ல்   பொழுது நடிகரும் பாஜக கழக பிரிவு மாநில   நி ர்வாகியு மாக   இருந்து வந்த ஆர்.கே சுரேஷ் இது   சம்ப ந்தப்ப ட்டிருப்ப தாக   கூற ப்படுகி ன்றது. மேலும், அவரும்   மோ சடி யில்   இவருக்கும் தொடர்பு   இரு ப்பதாக   தெரிவி த்துள் ளார்கள்.

 

இப்படி நிலையில்   போ லீ சா ர்   அவரை   வி சாரிக் க   போன்ற   சம யத்தில்   அவர்   வெளிநா ட்டுக்கு   தப்பி   ஓ டி   வி ட்டதா கவும்   அங்கு   தலைமு றைவாக   இருப்பதா கவும்   தகவல்கள்   இணையத ளங்களில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.