பட வாய் ப்பு இல்லாமல் தவிக்கும் நடிகை..!! விஜய்யிடம் சிபா ரிசுக்கு சென்ற நடிகை..!! விஜய் செய்த செயல் இதோ..

நடிகர் விஜய் தற்போது லோகேஷ் இயக்கத்தில் லியோ என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து வருகின்றார். இந்த படத்திற்கான படபிடிப்பு மிகவும் பெரிதாக நடந்து   கொண் டிருக்கி ன்றது. மேலும், இந்த படத்தை மிகவும்   சீ க்கிர மாக   முடித்து விட வேண்டும் என்று   நினை த்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். ஏனென்றால் படபிடிப்பு   கா ஷ்மீரி ல்   எடுக் கப்ப ட்டதால்   குளி ர்   தாங்க முடியாமல்

 

அவதி ப்பட் டு   வந்துள் ளார்கள். அதன்பிறகு படப்பிடிப்பு   கா ஷ்மீரி ல்   முடி ந்தவுடன்   அனைவரும் சென்னை   தி ரும் பி   உள் ளார்கள். அடுத்த   க ட்டமான   வே ளையிலே   தொட ங்கியுள்ளா ர்கள். இப்படி நிலையில் விஜயுடன் சேர்ந்து நடித்த நடிகை பட   வாய் ப்பு   இல்லாத   காரண த்தினால்

 

தமிழில் அதிகமான தலையை காட்ட   மு டியாமல்   தவி த்து   வருகின்றார். அதன்   கார ணமாக   மற்ற மொழிகளில் தன்னுடைய   கவ னத்தை   செலுத்தி   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் ஒரு பிசியாக நடித்துக்   கொண் டிருந்த   திரைப்பட ங்களில்   வெளிவ ந்தும்   பெரிய அளவு வரவேற்பு   பெறவி ல்லை.

 

அந்த வகையில் தற்பொழுது மீண்டும்   த மிழ்   சி னிமாவில்   வந்து நடிக்க வேண்டும் என்று   மு டிவெடுத்து ள்ளார். அந்த வகையில் தமிழில் பெரிதாக எந்த ஒரு   வா ய்ப்பும்   இல்லாமல் பரிதாபமான நிலைக்கு   தள்ள ப்பட்டுள் ளார். அந்த வகையில் விஜய் இடம் சென்று   சி பாரிசு   செய் துதான்   பட   வா ய்ப்பு

 

பெற வேண்டும் என்ற நிலைக்கு   ஆ ளாகி   உள்ளார். இப்படி நிறைய விஜய் லியோ படத்தில்   நடித்தி ருக்கும்   பொழுதே விஜய்யிடம் சென்று உதவி   கே ட்டவுடன்   விஜயம் அதற்கான   நடவ டிக்கை யை   எடுத்து ள்ளார். அந்த நடிகை வேறு யாரும் கிடையாது விஜய்யுடன்

 

பைரவா படத்தில் நடித்த கீர்த்தி சுரேஷ் தான். மேலும், இவரது ஜோடி நன்றாக இந்த   காரண த்தினால்   மீண்டும்   சர் க்கா ர்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து அந்த   திரை ப்படம்   ஹி ட்   படமாக   கொடு த்துள் ளார்கள்.

 

மேலும், தற்பொழுது நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் இருக்கு ஏதாவது ஒரு   பி ரச்ச னை   என்றால்   உட னடியா க   விஜய் இடம் தான்   த ஞ்சம்   அடை ந்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் விஜய்யும் பெரிய இடத்தில்   சிபரிஷ் கேட்டு வருவதாக   கூறப்ப டுகின்றது…

 

Comments are closed.