நகைச்சுவை நடிகர் சாம்ஸ் மக னை தெரியும்.? ஆனால், மக ளை பார்த்து ள்ளீர்களா.? முதன்மு றையாக மகளின் புகைப்படத்தை வெளி யிட்ட நடிகர்..!!

சினிமா எத்தனையோ நகைச்சுவை நடிகர்கள் இருந்து   கொண்டிரு க்கின் றார்கள். ஆனால், அதில் அனைவருமே   ம க்கள்   ம த்தியில்   தனக்கென்று ஒரு   அங் கீகார த்தை   பிடிக்க முடியாது. ஆனால், ஒரு சில   பிரப லங்கள்   அவர்கள் நடித்த

 

கு றுகிய   காலகட் டத்திலேயே   ம க்கள்   மத்தியில் இடம் பிடித்து   விடுவா ர்கள். அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவில் பல ரசிகர்களை   கவ ர்ந்து   வந்தவர் தான் நகைச்சுவை நடிகர் சாம்ஸ். இவர் கிரேசி மோகன்

 

நாடகக் குழுவில் 2000 ஆண்டில் முதல்   திரையர ங்கில்   நுழைந்து ள்ளார். அதன் பிறகு 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக   சி னிமாவில்   நடித்து   வருகி ன்றார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி நிறைய சங்க   கால த்திற்கு   முன்பாக

 

அவரது   மக னையும்   சி னிமாவில்   க ளம்   இ றக்கி   உள்ளார். அந்த வகையில் கூட்டு பட்டறையில் நடிப்பு பயிற்சி   பெ ற்றதோ டு   இயக் குனர்   ஒருவரின் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றி   வருகி ன்றார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இப்படி நிலையில் இதற்கு முன்பாக அவரது   மக னின்   புகைப்ப டத்தை   பலரும்   பார்த் திருக்க   வாய் ப்புகள்   உண்டு. ஆனால்,   முதன்மு றையாக   அவரது   மக ளின்   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளியி ட்டுள்ளார்…

 

Comments are closed.