சற்றுமுன் மூத்த இசையமைப்பாளர் ம ரண ம்..!! இர ங்கல் தெரிவித்த இளையராஜா..!! சோக த்தில் ஆ ழ்ந்த திரையுலகம்..!!

சினிமாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏராளமான பிரபலங்கள்   அடுத் தடுத்து   உயி ரிலி ருந்து   வருகின்றார்கள். ஒரு சில உடல்   நலக்கு றைவின்   கார ணமாகவும்   ஒரு சிலர்   த ற் கொ லை   முயற்சி செய்து கொண்டும்    உயி ரிலி ருந்து    வருகின்ற நிலை தற்பொழுது சினிமாவில் அதிகமாகிக் கொண்டே   போ கின்றது.

 

சினிமாவில் ஏராளமான   இசையமை ப்பாளர்கள்   இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   புல்லா ங்குழல்   இசை கலைஞராக திகழ்ந்து வந்தவர் தான் சுதாகர் என்பவர். இவர் இசைஞானி இளையராஜாவின் பாடல்களில்   பலவ ற்றில்

 

இவரது புல்லாங்குழல் இசை இடம்   பெற்றி ருக்கும்   என்பது   குறிப்பிடத் தக்கது. அந்த வகையில் இளையநிலா   பொ ழிகிறதே, சின்ன கண்ணன்   அ ழை க்கிறான், புத்தம் புது காலை, பனி விழும்   மலர்வ ணம்    உள்ளிட்ட பல்வேறு பாலுக்கு

 

இவர் தனது   புல்லா ங்குழல்   இசையை அமைத்து   கொடுத்து ள்ளார். மேலும், இவர் இளையராஜாவுடன் பத்ரகாளி என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூல ம்   இணைத்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவர் சினிமா பாடல்   மட்டும ல்லாமல்   ஆல்பம் பாடல்களும் வாதிட்டு   வந்து ள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இசை   மூ லம்   பலரையும்   கவர் ந்த   இவர்   சற் றுமுன்   உ யிரிழந்து ள்ளார். மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   திரை ப்பிரப லங்களும்   பிரப லங்களும்   இசை   கலைஞ ர்களும்   இர ங்கலை   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.