இரவு பார்ட்டியில் தலை க்கேறிய போ தை..!! பல வருடங்களாக வாய்ப்பி ல்லாமல் தவிக்கும் நடிகை..!!

தெலுங்கு சினிமாவில்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   அறிமுகமாகி அதன் பிறகு மனசரா என்ற திரைப்படத்தில்   மு க்கிய   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்த நடிகையாக   அறிமு கமானவ ர்தான்   நடிகை ஸ்ரீதிவ்யா. இவர் தமிழில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுடன் வருத்தப்படாத   வா லிபர்   சங் க   படத்தில்

 

மூ லம்   த மிழ்   சினிமாவில் மக்கள்   மத் தியில்   மிகவும்   பிரபல மானார். அதன் பிறகு   த மிழ், தெலுங்கு, மலை யாளம்   போன்ற மொழிகளில் தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

மேலும், இடையில் சில   ச ர் ச்சை க ள்   சிக்கி   மார் க்கெட்டை   இ ழந் து   உள்ளார். அந்த வகையில் பிரபல காமெடி நடிகர் இமான் அண்ணாச்சி வீட்டில்   நடை பெற்ற   ஒரு வீட்டு   கிரக ப்பிரசேச த்திற்கு

 

அனைவரும்   அ ழைக்கப் பட்டிருந்தா ர்கள். அந்த சமயத்தில் விழாவில்   மூ க்கிய   நட்ச த்திரங்க ளுடன்   ஸ்ரீதிவ்யாவும் கலந்து   கொண்டி ருந்தார். அப்பொழுது   ம து   அரு ந்திவி ட்டு   தள் ளா டி   கொண்டு   ர க ளை   செ ய்துள்ளார்.

 

அந்த சம்பவம் சினிமா   வட்டா ரத்தி ல்   பெரிய ஒரு   ச ர்ச் சையா க   ஆகிவி ட்டது.அதன் காரணமாக ஐந்து ஆண்டுகளாக பெரிதாக பட   வாய் ப்பு   எதுவும்   கிடை க்காமல்   தவி த்து   வருகி ன்றார்.

 

இதனை தொடர்ந்து   ஹை தராபா த்தில்   தனது சொந்த கிராமத்தில்   வ சித்து   வருகின்றார். அந்த வகையில் அவகாது எடுக்கும் தனது   புகைப்ப டத்தை   ரசிகர்க ளுக்கு   கா ண்பிக்கு ம்   வகையில்   வெளியி ட்டு   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.