44 வயதில் இதெ ல்லாம் தேவைதானா.? திரும ணம் செய்து கொள் ளாமல் இருக்கும் நடிகர்..!! கீர்த்தி சுரேஷை வர்ணி த்து வெளியிட்ட பதிவு..!! கடு ம் கோப த்தில் ரசிகர்கள்..

த மிழ்   சினிமாவில்   எத்த னையோ   நடிகைகள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு இடத்தை பிடித்து   இருப்பவ ர்தான்   நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ். இவர் இது என்ன மாயம் என்ற   திரைப்ப டத்தின்    மூ லம்   நடி கையாக   அறிமு கமானார்.

 

ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   குடும்ப   கு த்து   விள க்காக   ஆரம்பி த்த   தனது   வாழ் க்கை   அதன் பிறகு   அடுத் தடுத்து   ஏரா ளமான   படத்தில் நடித்து ரசிகர்களை   உரு வாக்கி   வை த்துக்   கொண் டார்.

 

த மிழ்   சி னிமாவில்   தோ ல் வி   திரை ப்படங்க ளை   சந்தித்து வரும்   கார ணத்தி னால்   தற்பொழுது   தெ லுங்கு  சி னிமாவில்   அதிகமான   கவ னத்தை   செலு த்தி   வருகி ன்றார். அதில் குறிப்பாக அதிகமான   கி ளா ம ர்

 

புகை ப்படங்க ளையும்   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் சமீபத்தில் நடிகர் மகேஷ்பாபுவின்   சர் க்கார்   வா ரிபா ட்டா   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு   கி ளா ம ரா க   ஆ ட்டம்   போட்டு ள்ளார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் சமீபத்தில் புகைப்படம் ஒன்று   வெளி யிட்டு ள்ளார். அதனை பார்த்த 44   வ யது   நடிகர் ஒருவர் அந்த   புகைப்ப டத்திற்கு   கமெண்ட் ஒன்று   தெ ரிவித் துள்ளார். அது வேறு யாரும்   கி டையாது   பிரேம்ஜி தான்.

 

இவருக்கு தற்பொழுது 44 வயது   ஆகின் றது. இன்னும் இவர்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள் ளா ம ல்   நடிப்பில்   கவ னம்   செலு த்தி   வருகி ன்றார். மேலும், பெரிதாக   தி ரும ணத்தி ல்   வி ருப்ப ம்   இல்லாத   கார ணத்தி னால்   அதனை   ஒது க்கி   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.