அதிக சம்ப ளத்தை கேட்ட மாதவன்.. முடியாது என்று ம றுத்த தயாரி ப்பாளர்..!! நேரில் கூப்பி ட்டு அசி ங்கப்படு த்திய கொடு மை..!!

த மிழ்   சினிமாவில் சாக்லேட் பாயாக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் நடிகர் மாதவன். இவர் அலைபாயுதே என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தின்   மூலமா கத்தான்   தனது திரை   வாழ் க்கையை   ஆர ம்பித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த படத்தின்   மூ லம்   ஒரு   கா த ல்   ஹீரோவாக   இவரு க்கென்று   ஒரு தனி இடத்தை   உ ருவா க்கிக்   கொண்டார்.

 

இந்தத் திரைப்படம் வெளிவந்த பிறகு பெரிய அளவில் வரவேற்பு பெற்று   வந்து ள்ளார். இந்த படத்தின்   வெ ற்றியை   தொடர்ந்து அடுத்த படியாக என்னவளே என்ற படத்தில் நடித்த இந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக த்தான்   நடிகை சினேகா   சி னிமா   அறிமுக மானார். அந்த திரைப்படம்    க லவை யான    விம ர்ச னத்தை   பெற்று வந்தாலும்

 

அந்த படம்   தோ ல்வி யை   தான் சந்தித்தது. மேலும், மாதவன் அலைபாயுதே படத்தின் கதைக்குப் பிறகு எப்படி படத்தை   தே ர்ந்தெடு த்தது   தான் அவர் செய்த மிகப்பெரிய   த வ று   என்று பலரும் விமர்சனம் செய்து   வந்துள் ளார்கள். அதன் பிறகு அடுத்த படத்திற்கு நடிக்கும் பொழுது   தயாரிப்பா ளரிடம்   அதிக   சம்ப ளத்தை   அவர்   கேட்டி ருந்தார்.

 

இதற்கு முன்பாக நீங்கள் நடித்த என்னவளே   திரை ப்படம்   சரியாக    ஓ டவி ல்லை. அப்படி இருக்கும் நிலையில் எப்படி அதிகமான   சம்ப ளத்தை   நீங்கள்   கேட்கி ன்றீர்கள்   என்று மாதவனை   அசி ங்கப்ப டுத்து ம்   விதமாக   கேட்டு ள்ளார். நீங்கள் என் அழகு மட்டும் நடிப்பை வைத்து தான்   ச ம்பளம்   தருகி ன்றேன்   என்று நான்   நினை த்தேன்.

 

இதுவரை நான் அப்படி   நினை த்தத ற்கு   என்னை   ம ன்னி த்து   விடு ங்கள்   என்று   கூறியு ள்ளார். அதன் பிறகு இவர் நடித்த திரைப்படம் ரன். இந்தத் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்தது. பிறகு அதே   தயாரி ப்பாளரை   ச ந்தித் த   மாதவன் இப்பொழுது என்னுடைய படம் வெற்றி பெற்று   வி ட்டது   நான் கேட்கும்   சம்பள த்தை

 

நீங்கள்   கொ டுப்பீ ர்களா   என்று   கேட்டு ள்ளார். அதற்கும் தயாரிப்பாளர் சரி என்று   சொன் னவுடன்   மாதவன் அவர் நினைத்து   பார் க்காத   அளவிற்கு ஒரு   தொ கை யை   கேட்டு ள்ளார். இதனை கேட்ட   தயாரி ப்பாளர்   இவ்வளவு தொகை எல்லாம் தர முடியாது என்று   மறு த்துள் ளார். ஒரு படம்   தோ ல் வி   அடைந்தால்

 

சம்பளம்   குறை வாகத்தா ன்   கிடைக்கும் என்று நீங்கள்   சொ ன்னீ ர்கள்   இப்பொழுது நான் ஒரு வெற்றி படத்தை   கொ டுத் து   வி ட்டேன். நான்   கே ட்டப டி   சம்ப ளத்தை   கொடு ங்கள்   இல்லை என்றால் வெளியே சென்று   விடு ங்கள்   என்று   அந்த   தயாரி ப்பாள ரை   அசி ங்கப்ப டுத்து ம்   வகையில் மாதவன்   தி ருப்பி   அனு ப்பி   உள்ளார்…

 

Comments are closed.