பல நடிக ர்களுடன் நெ ருக்கமா க யாருக்கும் நடிகை..!! இதனா ல்தான் வாய் ப்புகள் அதிகமாக கிடை க்குதோ.? திடீரெ ன்று சி க்கிய நடிகை..

த மிழ்   சினிமாவில்   ஆரம்ப த்தில்   சீரியல்   மூ லம்   பிரபலமாக ஆனவர்கள் கூட அதன் பிறகு வெள்ளி திரைக்குள் வரா   தொட ங்கியுள் ளார்கள். அந்த வகையில் நடிகை வாணி போஜன் என்பவரும் ஒருவர். இவர்   ஆரம்ப த்தில்   சன்   தொலைக்கா ட்சியில்   தெய்வதி ருமகள்   என்ற சீரியல்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரபலம் அடைந்தார்.

 

அதன் பிறகு 2020 ஆம் ஆண்டு ஓ மை கடவுளே என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   வெள்ளி திரைக்குள் அறிமுகம்   ஆகியு ள்ளார். அதன் பிறகு இவருக்கு பல படங்கள் வர   தொடங்கி யுள்ளது. இவர் நடிகர் ஜெயம் ரவி உடன்   சேர் ந்து   ட்ரிப்பி ள்ஸ்   என்ற தொடரில் அடித்து இருப்பார்.

 

அந்த சமயத்தில் நடிகர் ஜெயுடன் மிகவும்   நெரு க்கமா க   இருந்ததாக பல   தகவ ல்கள்   வெளி யானது. அந்த வகையில் இவர்கள் இருவரும்   சேர் ந்து   எடு த்துக்   கொ ண்ட   புகைப்ப டங்கள்   கூட சமூக வலைதள   பக்க த்தில்   வைர லானது. அதனைத் தொடர்ந்து 2021 ஆம் ஆண்டு மலேசியா டு   அம் னிசியா

 

இந்த    திரைப்ப டத்தில்   வைபோவுக்கு ஜோடியாக வாணி போஜன் நடிகர் பார் அந்த சமயத்தில் இருவரும்   கா தலிப்ப தாக   பல தகவல்கள்   வெளிவ ந்தது. அதன் பிறகு   பார த்துடன்   நடித்த மிர ள்   திரைப்ப டத்தில்   படபி டிப்பிலே யே   இருவரும்   நெரு க்கமா க   இருந் ததாக   சி னிமா   வட்டார த்தில்   கூறப்ப ட்டது.

 

அதனைத் தொடர்ந்து   சமீப த்தில்   நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் வெளிவந்த மகான்    திரைப்ப டத்தில்   சிறிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   தான்   நடித்தி ருப்பார். அந்த   காட்சிக ளும்   படத்தி லிருந்து   நீக்க ப்பட்டு   விட்டது. அந்த   சமய த்தில்   விக்ரமுடன் மிகவும் நடிகை வாணி போஜன்   நெரு க்கமா க   இருந்த தாகவும்   பல தகவல்கள் வெளிவந்து   கொ ண்டிருக் கின்றது…

 

Comments are closed.