எம்.ஜி.ஆரு க்காக விட் டுக்கொ டுத்த சிவாஜி..!! ம க்கள் திலக த்தின் வாழ் க்கையை மாற்றிய அந்த ஒரு தரு ணம்..!!

5,298

த மிழ்   சி னிமாவில்   மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவமாக   திக ழ்ந்து   வந்தவ ர்கள்   தான் சிவாஜி கணேசன் மற்றும் எம்.ஜி.ஆர். இன்றைய   காலகட் டத்தில்   இருக்கும் நடிகர்கள் போல்   இல் லாமல்   அவர்கள்   சி னிமாவிலும்   சரி தனிப்பட்ட   வாழ் க்கை யும்   சரி நல்ல ஒரு   நண்ப ர்களாக   பழகி   வந்துள் ளார்கள். இவர்கள் இருவருமே   சி னிமாவுக்கு   வரவேற்க முன்பாக

 

மேடை   நாடக ங்கள் தனது   கடின   உழை ப்பின்   காரணமாக தான்   ம க்கள்   ம த்தியில்   சிறந்த இடத்தை   பிடி த்துள்ளா ர்கள். அதன்   மூ லம்   தான் இவர்கள்   சி னிமாவில்   நடிக்கும்   வா ய்ப்பு   கிடை த்தது. சிவாஜிக்கு மு  ன் பாகவே   எம்.ஜி.ஆர்   சி னிமாவுக்கு   வந்துவி ட்டார்.

 

இவர் 1930 ஆம் ஆண்டு தனது சிறை   பய ணத்தை   ஆரம்பி த்தார். ஆனால், இவருக்கு   திரைப்ப டங்களில்   சின்ன சின்ன   கதாபாத்தி ரங்கள்   நடிப்ப தற்கு   மட்டுமே   வாய் ப்புகள்   வந்தது. அதன் பிறகு வந்த சிவாஜி கணேசன் தான் ஒரு வகையில் எம்.ஜி.ஆரின்   திரைப்ப டத்தை   தொட ங்கியுள் ளார்   என்று கூட   சொல் லலாம்.

 

ஏனென்றால் 1952 ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய முதல் படமான பராசக்தி என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   கதாநா யகனாக   அறிமு கமாகிய   சிவாஜி கணேசன். அந்த சமயத்தில் அதன் பிறகு   அடுத் தடுத்து   இரண்டு   வருடங்க ளுக்கு   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகராக இருந்தார். அந்த அளவிற்கு அவருக்கு   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   வந்து   கொண் டிருந்தது.

 

அந்த நேரத்தில் தான் சிவாஜி கணேசனுக்கு வந்த ஒரு பட   வா ய்ப்பு   இன்று யாருக்கு   கொடுத்து ள்ளார். அந்த    திரைப்ப டத்தின்   வச னத்தை   எ ழுதிய து   முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்   சி வாஜிகணேச னுக்காக   வைத்திருந்த   மலை க்கள்ளன்   என்ற    திரைப்ப டத்தை   தனக்கு வந்ததே எம்.ஜி.ஆர்காக அவர்   கொ டுத்துள் ளார்.

 

அந்த படம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   ஒரு மிகப்பெரிய   அடை யாளத்தை   அவருக்கு   கொடு த்தது. இந்த படம்   மூ லம்   தான் தனக்கு   சி னிமாவில்   தன க்கென்று   ஒரு இடம்   கிடை த்தது   என்று   ம க்கள்   திலகம் பல   மேடை களில்   சிவாஜியை   புகழ் ந்து   பேசி உள்ளார்…

 

Comments are closed.