கஷ்ட ப்பட்டு மகனு க்காக வா ய்ப்பு வாங்கி கொடுத்த மயில்சாமி..!! ஒரே படத்தில் முடிந்த அவரது வா ழ்க்கை..!!

2,384

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமியின்   ம றை வு   திரை உலகில் மிகப்பெரிய ஒரு   அதிர் ச்சியை   ஏற்படுத்தி வருகின்றது. அவர் உயர்ந்த பிறகு கூட அவரைப் பற்றிய நல்ல   குண ங்களைப்   பற்றி பெரியதாக பேசப்பட்டு   வருகி ன்றது. அவர்   எல்லோ ருக்கும்   தானம் தர்மம் செய்தார் நல்ல குணம்   உடை யவராக   வாழ் ந்து   வந்துள் ளார்.

 

கடந்த, ஒரு   வார ங்களாக   இணையம் முழுவதும் அவரைப் பற்றிய தகவல்கள் தான்   வெளி யாகிறது. மேலும், மயில்சாமி தனது வாரிசையும் சினிமாவில் கொண்டு வந்து உள்ளார். அதாவது மயில்சாமி   ஆர ம் பத்தில்   சி னிமாவில்   உடைய   ஏரா ளமான   க ஷ்டப்ப ட்டு   வந்துள் ளார்.

 

அதன் பிறகு தனக்கென்று ஒரு   அடை யாளத்தை அவர்   உருவா க்கிக்   கொண்டார். ஆனால், தனது   மக னுக்கா க   பல   இயக்குன ர்களிடம்   வா ய்ப்பு   கேட்டு ஒரு படத்தின் நடிக்க   வாய் ப்பு   கொடு த்தார். அந்த வகையில் இரண்டு   வருட ங்களு க்கு   முன் அல்டி என்ற படத்தில் மயில்சாமி

 

தனது மகனே அறிமுக நாயகனாக   அறிமு கமாகியு ள்ளார். ஆனால், அந்த   திரை ப்படம்   வெற்றி பெறவில்லை அதன் பிறகு தனது   மக னுக்கா ன   நல்ல ஒரு கதையை அவர் தேடிக்   கொண்டி ருந்தார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் யாரும்   எதி ர்ப்பார் க்காத   விதமாக அவர்   ம ர ண ம்   அ டைந்துள் ளார். மேலும், தனது தந்தையின்   இ றப் பை   பற்றி அவரது   மக ன்   ஒரு பேட்டியில் கொடுத்துள்ள.

 

அந்த   பேச் சைக்   கேட் டவுட ன்   மயில்சாமி தன்னைப் போன்ற அவரது   மக னையும்   நன்றாக   வளர் த்துள் ளார்   என்று தெரிய   வ ருகி ன்றது. மேலும், மயில்சாமி தனது மகனே நல்ல ஒரு நடிகராக ஆக்க வேண்டும் என்று   ஆசை ப்பட் டார். அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி அவரது மகன்   சி னிமாவில்   ஜெ யிப் பாரா   என்று தற்போது   கே ள்வியாக   எழு ப்பப்ப ட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.