அ டிமேல் அடி வாங்கும் நடிகர்..!! படம் வெ ளிவருவ தற்கு கொ ஞ்சம் கூட வாய்ப்பி ல்லை.? வேத னையில் வாடும் நடிகர்..!!

நடிகர் விஜய் ஆண்டனி தற்போது   பி ச்சைக்கா ரன்   இரண்டாம் பாகம்   படப்பி டிப்பு   நடி த்து   வருகி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் யாரும்   எதி ர்பார் க்காத   ஒரு   வி பத்தி ல்   அவர்   சி க்கியி ருந்து   தற்பொழுது இருந்து மீண்டு   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு அடுத்த கட்ட   வே லை க்காக   ஒவ்வொரு மாத வேலை செய்து   வருகி ன்றார்.

 

இந்த படத்துடன் மூன்று படங்கள்   வெளி யிடுவத ற்கு   தயாராக   இருக் கின்றது. மேலும், இந்த படத்தை   திரையர ங்கில்   மட்டும்   சே ட்டிலை ட்   ஓ டி டி   தள த்தில்   விற்க முயற்சி செய்து வருகின்றது. ஆனால், இந்த படத்தை ஒருவரும்   வாங்கு வதற்கு   முன்   வரவி ல்லை.

 

மேலும், இவரது   திரைப்ப டங்கள்   கரு த்துக்க ளும்   மக்க ளுக்கு   பிடித்த வகையில் தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்  இந்த   படங்க ளுக்கு   கண்டி ப்பாக   அப்ப டித்தான்   வரவேற்பு இருக்கும். ஆனால், ஏன் இவர்கள் இந்த படத்தை   வா ங்குவத ற்கு   முன்   வரவி ல்லை   என்று   தெரியவி ல்லை.

 

வேறு வழி இல்லாமல்   மு க்கிய   பிரபல  பற்றி பேசலாம் என்று முடிவு   எடுத்து ள்ளார். அது வேறு யாருமில்லை உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் தான் பேசி உள்ளார். ஆனால், உதயநிதியிடம் இருந்து எந்த ஒரு பதிலும்   வரவி ல்லை. இப்படி இருக்கும் நிலையில்  மூன்று   படங்க ளையும்   கைக ள்

 

வைத் துக்   கொண்டு   வெளி யிட   முடி யாமல்   தவி த்து   வருகி ன்றார். மேலும்,   பி ச்சைக்கா ரன்   படம்   கோ டை   வி டுமு றை   என்று   மு றையாக   மெ ன்று    ம க்கள்   எதி ர்பார் த்துக்   கொண் டிருந்தா ர்கள். ஆனால், இப்படி இருக்கும் நிலையில் என்ன ஆக போகுது என்று விஜய் ஆண்டனி உடன்   ரசிக ர்களும்   கா த்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள்…

 

Comments are closed.