மயி ல்சாமியை தொடர்ந்து மூத்த சினிமா பிரபலம் ம ரண ம்..!! இர ங்கல் தெரிவி க்கும் முன்னணி பிரப லங்கள்..!!

69,702

சி னிமாவில்   கடந்த, சில   மாத ங்களாக   ஏரா ளமான   திரை ப்பிரப லங்கள்   உ யி ரி ழ ந் து   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில்   த மிழ்   திரையு லகின்   மூத்த   ஒளிப்ப திவாளர்   ஆன என் சி சேகர் என்பவர்   உ யி ரி ழ ந் து   உள்ளார்.

 

இவர் 1986 ஆம் ஆண்டு   திரை த்துறை   அறிமு கமா னார். மேலும், இவர்   ஆ யிரம்   கண் ணுடையாள், பன்னீர்   பு ஷ்பங்கள், பண க்காரன், உழை ப்பாளி, சேதுபதி, வால்டர்   வெற் றிவேல், கூலி, இன்று   போ ய்   நாளை வா போன்ற   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களை    பணியா ற்றியு ள்ளார். இவர் உன்னை நடிகர்கள்   திரைப்பட த்திற்கு   ஒளிப்ப திவு   செய்து ள்ளார்.

 

கிட்ட த்தட்ட   150 படங்களுக்கு மேல்   த மிழ்   மற்றும்   மலை யாள   சி னிமாவில்   ப ணியாற்றி யுள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. எப்படி இருக்கும் நிலையில் வயதும்   மு திர் வு   கார ணமாக   தனது 91 ஆம்   வ யதில்   நேற்று இரவு இவர்   உய ர்ந் துள் ளார். மேலும், இவரது   இற ப்பிற் கு   பல்   பிரப லங்கள்   இர ங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.