வாய் ப்பு கொடுத்த மணிரத்னம்..!! பழிவா ங்குவத ற்காக படத்தை நிராக ரித்த நடிகை..!! இந்த நடிகையுமா இப்படி செய்ய ஆர ம்பித்து விட்டார்.?

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   ஏராளமான   இயக்கு னர்கள்   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் அவரடுக்கும்    திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   ஏராளமான   ரசிக ர்களை   வை த்திரு ப்பவர்   தான் இயக்குனர் மணிரத்னம் என்பவர்.

 

இவர் 1983 ஆம் ஆண்டு பல்லவி அணு பல்லவி என்ற   திரைப்ப டத்தை   இ யக்கிய   இயக்குனராக   அறிமுக மானார். அந்த   திரைப்ப டத்திற்கு   பிறகு   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களை   இ யக்கி   வந்து ள்ளார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

மேலும், எம்.ஜி.ஆர், கமல் கூட இயக்க முடியாத   பொ ன்னியின்   செல்வன்    திரைப்ப டத்தை   இவர்   இயக்கி யுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து நடிகை அமலா பால் சமீபத்தில் அடுத்த பேட்டியில் இந்த   திரைப்ப டத்தை   பற்றி   கூறியு ள்ளார்.

 

மேலும், இயக்குனர் மணிரத்னம்    திரைப்ப டத்தின்   ஒரு   ஆ டிச னுக்கு   சென்று இருந்தேன். ஒரு சில   காரண த்தினா ல்   அந்த    திரைப்ப டத்தில்   இருந்து   ஒது க்கப்பட் ட   பின்   உ ருவாகிய   பொன்னியின் செல்வன்   திரைப்ப டத்தில்

 

முக்கிய   கதாபா த்திரத் தில்   நடிக்க   கேட் டார்கள். எனக்கு   வா ய்ப்பு   கொடு க்காத   கா ரணத்தி னால்    அந்த    திரைப்ப டத்தை   ஏற்க   ம றுத்து   வி ட்டேன்   இன்று அந்த பேட்டியில் நடிகை அமலாபால் பல   வி ஷயங்க ளை   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.