என்னது, இந்த நடிகர் ம றைந் த மேஜர் சுந்தரராஜனின் மக னா.? இதுவரை பல ருக்கும் தெரிந் திடாத தகவல்..!! வெளிவந்த புகைப்படம் இதோ..

13,113

த மிழ்   சி னிமாவில்   ஏராளமான   ப ழம்பெ றும்   நடிகர்களை பற்றி   இன்ற ளவும்   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் நடிகர் மேஜர் சுந்தர்ராஜன் என்பவர் ஒருவர். இவர் தமிழ் சினிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத நடிகராக வளம் வந்தார். இவர் 2003 ஆம் ஆண்டு   உ யி ரிழந் துள் ளார்.

 

இவர் 1965 லிருந்து 2003 ஆம் ஆண்டு வரை   த மிழ்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர் மேஜர் சுந்தர காந்தி என்ற மேடை பெயரில்   ஆரம்பி த்து   அதன் பிறகு அதே பேரில்   திரைப்ப டத்தி லும்   அ வருடை ய   சிற ப்பான

 

முன்னணி   வேட த்தில்   நடித்து   வ ந்தார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும்,   திரைப்ப டத்தில்   அவன் அடித்த பொழுது அவருடைய   சிற ப்பான   குர ல்   வ ளமும்   அவர்   உ ச்சரி க்கும்   வார் த்தைக ளும்   எல்லாம்   மக் கள்   ம த்தியில்

 

பிரப லமாக   பேசப்ப ட்டது. சி னிமாவில்   பேசும் ஒரே   வச னத்தை யும்   த மிழ்   மற்றும்   ஆங்கி லம்   என இரு   மொ ழியிலும்   மாற்றி மாற்றி பேசும் ஒரு சிறந்த நடிகர் அவர். இவர் எம்.ஜி.ஆர்   காலகட் டத்தில்   இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

இவரு டைய   மக ன்தான்   கௌதம் சுந்தரராஜன். இவன் நடித்த நாளைய தீர்ப்பு, இருவர், ஆம்பள போன்ற   திரைப்ப டத்தில்   இவர்   நடித்து ள்ளார். இவர் தான்   இவரு டைய   மக ன்   என்று தற்போது தகவல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.