23 வ யதில் அஜித்திற்கு அம்மாவாக நடித்தேன்.? இன்று சி னிமாவில் வாய்ப்பு இல்லாமல் தவி க்கும் நடிகை..!!

சினிமாவை   பொறு த்தவரை   நடிகர்களுக்கு எவ்வளவு   வ யது   ஆனாலும் அவர்கள்   கதாநா யகனாக   நடித்து   வருகின் றார்கள். ஆனால், நடிகைகள் அப்படி கிடையாது. சில   காலத் திலேயே   அவர்கள் அம்மா, அண்ணி போன்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடிக்க   ஆர ம்பித்து   விடுகின் றார்கள். அப்படி இருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய 23   வ யதில்   இ ளம்   நடிகை ஒருவர்.

 

நடிகர் அஜித்திற்கு அம்மாவாக நடித்துள்ளார். ஆனால், தற்பொழுது இருக்கும் நடிகைகள் அப்படி   இ ளம்   வ யதில்   வ யதான   கதாபாத் திரத்தில்   நடிப்பா ர்களா   என்று   சந்தே கம்தான்   அப்படி இருக்கும் நிலையில் அப்படி நடித்தால் பட   வா ய்ப்புக ள்   வராது இன்று   பய த்தில்   தவி த்து   வருகின் றார்கள்.

 

ஆனால், அந்த சமயத்தில்   துணி ச்சலாக   அறிவி த்திருக்க   அம்மாவாக   நடித்து ள்ளார். கடந்த, 2006 ஆம் ஆண்டு கே எஸ் ரவிக்குமார் என்பவர்   இயக்க த்தில்   நடிகர் அஜித் இரட்டை   வேட த்தில்   நடித்து வெளிவந்த   திரை ப்படம்   தான்   வ ரலா று.

 

இந்த   திரைப்ப டத்தில்   அசின், கனிகா போன்ற பல   பிரப லங்கள்   நடித்திரு ப்பார்கள். அந்த வகையில் அஜித்தின்   அ ம்மாவாக   கனிகா காயத்ரி அந்த   கதாபாத்தி ரத்தில்   தனது சிறப்பான நடிப்பை   வெளிக் காட்டி   இருப்பார்.

 

சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் நடிகை கனகா வரலாறு படத்தின் பாதி   படப்பி டிப்பு   முடிந் தவுடன்   இயக்குனர் என்னை அழைத்து இந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று கூறினால். அப்போது என்ன   கதாபா த்திரம்   என்றெ ல்லாம்

 

தனக்கு தெரியாது. அஜித்துக்கு   ஜோ டியாகும்   அம்மா வாகும்   நடிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். அப்பொழுது எனக்கு 23   வ யது   தான் ஆனது. இப்படி இருக்கும் நிலையில் அவருக்கு எப்படி அம்மாவாக நடிக்க முடியும் என்று நான்   யோசி த்தேன். மேலும், அந்த   திரைப்ப டத்தில்

 

நடிகர் அஜித் மூன்று   மா றுப ட்ட   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்தி ருப்பார். ஒரு பெரிய நடிகராக இருக்கும் அந்த   கதாபாத்திர ங்களாக   மாற அவர்    நான்   பார் த்தேன். அதை பார்த்து நான்   க ற்றுக்   கொண்டு தான் நான் அவருக்கு அம்மாவாக நடித்தேன் என்று அவர்   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.