திரிஷாவை எச்ச ரித்த குடு ம்பம்.? லியோ படப்பி டிப்பில் ஏற்பட்ட அதிரடி மாற்றம்.. குழ ப்பத்தில் ரசிக ர்கள்..!!

த மிழ்   சினிமாவில் தற்பொழுது   தவி ர்க்க   முடியாத இயக்குனராக   மாறியவ ர்தான்   லோகேஷ் கனகராஜ். இவர் நடிகர் விஜய் வீட்டு மாஸ்டர்   திரைப்ப டத்தை   இயக்கினார். இப்பொழுது அதே கூட்டணியில் மீண்டும் லியோ என்ற   திரைப்ப டத்தில்   இணை ந்துள்ளா ர்கள். மேலும், இந்த படத்தின் படபிடிப்பு   கா ஷ்மீரில்   எடுக்க ப்பட்ட   வருகின்றது.

 

மேலும், அங்கு அதிகமான குளியல் இருப்பதால் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கூட படபிடிப்பு நடக்க   மு டியாமல்   இருந்து   வருகி ன்றது. அதன் காரணமாக   மு க்கிய   காட்சிகளை மட்டுமே   படமாக்க ப்பட்டு   வருகின்றது.

 

சமீபத்தில்  நடிகை திரிஷா காஷ்மீரில்   எடு த்துக்கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை   தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில்   வெளியிட் டுள்ளார். நீண்ட   வருடங்க ளுக்குப்   பிறகு ஜோடி சேர்ந்த விஜய் சேவை பற்றி சமூக   பக்க த்தில்   தற்போது   கி சுகிசு க்க   பட்டு   வருகி ன்றது.

 

நடிகை திரிஷா விஜய்யுடன்   கா ஷ்மீரில்   இருப்பது   விய் ஜையின்   கு டு ம்பத் தில்   சு த்தமாக   பிடிக் கவில்லை. இருவ ருக்கும்   பல   கி சுகி சுப்புக ள்   வந்த வண்ணம்   இருக்கி ன்றது. அவர்கள்   விமான த்தில்   கூட இருவரும்   பக்க த்தில்   தான்   அமர் ந்து   உள்ளார்கள்.

 

அந்த வகையில் திரிஷா இந்த   பி ர ச்ச னை க்கு   முடிவு கட்டும் விதமாக   தி ரும்பி   சென்று விட்டதாக ஒரு புகைப்படம் மற்றும் தகவல்கள்   வெளி யானது. மீண்டும் இவர்கள்   இருவ ருக்கும்   இடையே   ப ழக்க ம்   ஏற்ப ட்டு   வி டுமோ.? என்ற   பத ட்ட த்தில்

 

நடிகை திரிஷாவுக்கு   விஜ ய்யின்   குடு ம்பத்தி ல்   இருந்து   எ ச்சரி க்கை   விடு க்கப்பட் டதாக   கூற ப்படுகி ன்றது. மேலும், காஷ்மீரில்   படபி டிப்பு   இ ப்போ தைக்கு   எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை என்ற   கார ணத்தி னால்   ல ண்டன்   சீ ன்களை   எடுக்க   சென் றுள்ளா ர்கள். ஆனால், இது எந்த அளவுக்கு   உ ண்மை   என்று   தெரி யவில்லை…

 

Comments are closed.