மயில்சாமியின் இற ப்பி ற்கு வரா ததற்கு என்ன காரணம்.? பட ப்பிடி ப்பு இல்லாத நேர த்திலும் கமல் ஏன் இப்படி செய்ய வேண்டும்.? கொ ந்தளி த்த ரசிகர்கள்..!!

4,066

சினி மாவில்   எத்த னையோ   ம றை ந் த   கலைஞ ர்களைப்   பற்றி என்றும்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமாக   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் ஒரு சில   நாட்க ளுக்கு   முன்பாக பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமி என்பவர்   உ யி ரி ழ ந் து    உள்ளார். இவர் கிட்டத்தட்ட 100 படங்களுக்கு மேல்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இவர்   அனைவ ரிடமும்   ச கஜமா க   ப ழகு ம்   ஒரு நபராக இருப்பார். இப்ப டிப்பட்ட   இவரது   இ றப் பு   பலரின் மனதில் பெரிய ஒரு   சோ க த் தை   ஏற்ப டுத்தி   உள்ளது. இவரை   இற ப்பத ற்கு   திரையு லகில்   இர ங்க ல்   தெரிவி த்து   பலரும்   வருகின் றார்கள்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் ஒரு சில   பிரப லங்கள்   மட்டுமே நேரில் சென்று   இர ங்க ல்   தெரிவி த்தா ர்கள். ஆனால்,   மு க்கிய மாக   மயில் சாமியை   பார்ப் பதற்கு   கமல் வராதது தான் தற்பொழுது   ச ர் ச் சை யா க   இழ ந்துள் ளது. நேற்று கமலஹாசனுக்கு எந்த ஒரு   படபி டிப்பும்   இல் லாமல்   இருந்த நிலையில் கூட

 

அவரது இறப்பிற்கு போகாமல் இருக்க என்ன காரணம் என்று   தெரியவி ல்லை. பொதுவாக இவர்கள் இருவரும்   சே ர்ந்து   எந்த ஒரு   திரைப்ப டம்   நடிக் கவில்லை   இருந் தாலும்   இவர்கள் இருவரும் மிக   நெ ருங்கி ய   நண்ப ர்களாக   தான் இருந்து   வந்துள் ளா ர்கள். மேலும், மயில்சாமி   இ றப் பை   தெரிந்து கொண்ட

 

பின்பும் அவரை நேரில்   பார் க்காம ல்   இருந்தது பல   கே ள்விக ளை   தற்போது  எ ழுப்பி   வருகி ன்றது. மேலும், இவரது   நெ ருங்கி ய   நண் பனாக   இருக்கும் ரஜினி கூட நேற்று நேரில் சென்று   இ றுதி   ம ரி யாதை யை   செலு த்தியுள் ளார்.

 

அவரை தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதி, சித்தார்த், கார்த்திக் மற்றும்   சி னிமாவில்   இருந்த   பிரப லங்கள்   இ ர ங் க ல்   தெரிவி த்தா ர்கள். ஆனால், கமல் மற்றும்   போ காத தை   ரசிக ர்களால்   ஏற் றுக்   கொ ள் ள   முடியவி ல்லை. இந்த தகவல் தான் தற்போது   இணைய த்தில்   ச ர் ச் சை யா க   பேச ப்பட்டு    வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.