குங்கும ப்பூவும் கொ ஞ்சும் புறாவும் படம் நடிகையை ஞாபகம் இருக்கா.? தி ருமண த்திற்கு பிறகு அடை யாளமே மாறி ப்போன நடிகை..!! புகைப்படத்தை பார்த்து அதிர் ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

5,470

சினிமாவில் ஒரு   காலகட் டத்தில்   வெளிவந்த   திரைப்ப டங்கள்   இன்றும் மக்கள் மத்தியில் மறக்க முடியாத படமாக இருக்கும். அந்த வகையில்   குங்கு மப்பூ வும்   கொ ஞ்சும்   புறாவும் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவுக்குள்   அறிமு கமானவ ர்தான்   நடிகை தனன்யா என்பவர்.

 

இவர்   மரு த்துவம்   என்றால் ஆண்டு படித்துக்   கொண் டிருக்கும்   பொழுது   சி னிமாவு க்குள்   நடிப்ப தற்கு   வந்து விட்டார். அதன் பின்னர் அவருக்கு பட   வா ய்ப்புக ள்   எதுவும் வராத   கார ணத்தி னால்   மீண்டும்

 

தனது   மரு த்துவ   படி ப்பை   ப டிப்பத ற்காக   சென்று விட்டார். அதன் பிறகு இவர் எங்கு சென்றார்   என்னவா னார்   என்று ஒன்றும்   தெரி யாமல்   இருந்த நிலையில் இதைப் பற்றிய தகவல்கள் ஒன்று   வெளி யாகி   உள்ளது.

 

இவர் ஒரு நடுத்தர   குடும்ப த்தை   சேர் ந்த   ஒரு சாதாரண   பெ ண்தான். இவரது   பெற்றோ ர்கள்   இவரை   சி னிமாவில்   நடிப் பதற்கு   சம்ம திக்கவி ல்லை. ஆனாலும்,   மரு த்துவ   படிப்பை படிக்கும் பொழுது   வி டைக ளை   வி டுமு றை   எடு த்து   வந்து நடித்த   கொ டுத்து.

 

அந்த படத்தை   வெளி யிட்டு   உள் ளார்கள். அதன்   மூ லம்   தான் இவருக்கு   த மிழ்   ரசிகர் மத்தியில் நல்ல   வரவே ற்பை   கிடை த்தது. மேலும், படிப்பை முடித்த பிறகு பணியில் இருந்த பொழுது வெயிலோடு   வி ளையாடி   என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   வாய் ப்பு   கிடை த்தது.

 

ஆனால், அந்த   திரை ப்படம்   நல்ல வரவேற்பு   பெறவி ல்லை. அதன் பிறகு மீண்டும் தனது   மரு த்துவ   வே லைக்கு   சென்று விட்டார். பின் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜியோன் ஆர்யான் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   நடி ப்பதை   முழுவ துமாக   விட்டுவி ட்டார். இதோ அவரின் தற்போதைய   புகை ப்படம்…

 

Comments are closed.